Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

Formål:

Et godt arbejdsmiljø for alle er en forudsætning for, at alle kan udvikle sig fagligt og menneskeligt, og at folkeskolens formål kan føres ud i livet.

Formålet med ordensregler er således at skabe de bedste rammer for elevernes trivsel og læring og for elevernes og de ansattes undervisnings - og arbejdsmiljø.

Værdigrundlag:

Ordensreglerne er med til at skabe forudsætningerne for et godt arbejdsmiljø både i de enkelte klasser og på skolen som helhed, og bør i høj grad bygge på gensidig respekt og tillid samt fælles ansvar, hvilket skal medvirke til at skabe størst mulig tryghed for alle.

Skolens regelsæt lægger vægt på, at eleverne tildeles ”frihed under ansvar”, og at eleverne i en demokratisk ånd tages med på råd, så der i videst mulig grad skabes fælles forståelse for skolens værdigrundlag og skolens regelsæt.

Sundhed og trivsel er bærende elementer, når der skal skabes et godt læringsmiljø med engagerede voksne og børn, og derfor understøtter regelsættet dette ved bl.a. at tydeliggøre både rettigheder og pligter.

Ordensreglerne bygger desuden på de værdier, der kommer til udtryk i Folkeskoleloven, skolens værdi-grundlag og de anvisninger, der er beskrevet i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om ”foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen”.

Overordnet regel:

Man skal følge de anvisninger der gives, opføre sig ordentligt, lade den sunde fornuft råde og behandle andre, som man selv gerne vil behandles.

10 grundregler

 • Samværet og samarbejdet imellem elever og lærere/pædagoger foregår i en demokratisk atmosfære.
 • Alle møder til tiden og er forberedt til og deltager aktivt i undervisningen, hvilket indebærer, at lektierne er læst, man er udhvilet og har fået morgenmad, samt at man normalt medbringer en sund madpakke, som er tilpasset skoledagens længde.
 • Alle behandler hinanden ordentlig og med gensidig respekt samt giver plads til forskellighed. Skolen accepterer ikke mobning. Skolen arbejder bevidst på at fremme elevernes trivsel og undgå at mobning opstår samt griber hurtigt ind, hvis mobning opstår.
 • Alle har frihed til selv at bestemme deres påklædning (herunder hovedbeklædning), så længe den ikke hindrer eller forstyrrer kommunikationen. I idrætstimerne er alle omklædt til idrætstøj.
 • Alle behandler skolens, personalets og elevernes ejendele samt skolens bygninger og inventar ordentligt, og i tilfælde af skader kan der blive tale om et erstatningsansvar. Taskebøger mm. (beskrives nærmere af lærerne) skal være forsvarligt indbundet hele skoleåret. Alle rydder op og lægger på plads efter sig selv, og der er dukseordning i alle klasse. Duksene samarbejder med lærerne om at løse div. opgaver (er beskrevet under særregler).
 • Skolen sætter fokus på vigtigheden af sund kost og motion, og derfor er skolen i hverdagen slikfri og sodavandsfri. På mærkedage og festdage kan der dispenseres for denne regel. Skolen lægger ligeledes vægt på, at der skabes gode muligheder for div. fysiske aktiviteter i frikvartererne.
 • I skoletiden er alle på skolens område, og må ikke forlade dette uden en lærer/kontorets tilladelse. Hvis man bliver syg i løbet af dagen kontaktes klassens lærer, som sørger for kontakt til kontoret. Er det nødvendigt med en hjemsendelse, sørger kontoret for kontakt og aftale med hjemmet.
 • Alle kan frit disponere over deres ”frikvarterstid”, men skal umiddelbart efter det ringer ind være på plads i klassen. Klasserne må først gå til faglokalerne umiddelbart før det ringer. I spisefrikvartererne er der særskilte regler for hver afdeling (se bilag).
 • Hver årgang /afdeling har både et ude – og et indemiljø, som kan benyttes i frikvartererne, hvis gældende regler for området følges. 4.- 9. kl. kan efter gældende regler søge om indeordning. 
 • Umiddelbart efter skoletid skal eleverne forlade skolen med mindre andet er aftalt, og besøg på skolen (fx af tidligere elever, venner, gæstelærere mm) kræver en aftale med en lærer eller kontoret.

Skolen har desuden tydeliggjorte regler for følgende 11 områder:

 • Trafik
 • Rygning
 • Snekastning
 • Brugen af mobiltelefoner, farligt legetøj og skolens udstyr (pc, av mm)
 • Mobning
 • Dukseordning
 • Fællesarealer og regler for disse
 • Indeordning
 • Snevejrsregler
 • Spisesituationer i afdelingerne
 • Ansvar og forsikring

 

SÆRREGLER for diverse områder:

Trafikregler

Eleverne skal på vej fra og til skole følge skolepatruljens anvisninger. Der må ikke cykles i skolegårdene eller på de udendørs gangarealer. Rulleskøjter må ikke anvendes på skolens område i skoletiden. Anvendes der rulleskøjter til og fra skole,skiftes der fodtøj umiddelbart efter ankomst til skolens indgang Skolens trafikpolitik opfordrer til, at eleverne selv transporterer sig til og fra skole, og angiver også, hvor man bedst kan blive sat af, hvis man bliver kørt i skole (p-pladserne: på skolens areal, ved Østre Alle`, ved Forsamlingshuset, ved Sognegården).

Regler for rygning (ny lovgivning aug. 2012)

I alle skolens bygninger er der totalt rygeforbud. Ligeledes er der rygeforbud på alle skolens udeområder og tilstødende områder, der er synligt fra skolen. Rygeforbudet gælder alle både elever, ansatte, forældre og fritidsbrugere.

Brugen af mobiltelefoner, skolens udstyr (pc, av mm) og farligt udstyr

Mobiltelefon:

Mobiltelefoner må ikke anvendes i undervisningstiden og al fotografering på skolens område er forbudt med mindre det er en del af undervisningen.

Telefonerne skal være afbrudt, når der er undervisning, med mindre de anvendes i undervisning, fx som kalender, regnemaskine eller lektiebog.

Telefonerne vil blive inddraget for resten af skoledagen og hjemmet kontaktes, hvis mobiltelefonerne bruges anderledes, end det er aftalt.

Skolen lægger vægt på, at der er en god telefonkultur. De skal således ikke bruges til at true/ mobbe/ chikanere andre eller til at tilkalde forældre i konfliktsituationer.

0.- 4. klasse må ikke bruge mobiltelefoner i skoletiden.

PCere:

PC-erne må kun bruges af eleverne, når det er en del af undervisningen, eller det sker efter aftale med en lærer eller kontoret.

I øvrigt gælder følgende ved brugen af pc`erne:

 • Der må ikke flyttes rundt på maskinerne eller ”pilles” ved de faste installationerne (ledninger, mus mm).
 • Der må ikke forefindes mad eller drikkelse i nærheden af maskinerne.
 • Det er forbudt at downloade fra internettet.
 • Det er ikke tilladt at fortage installationer af egne programmer eller lignende.
 • Printning skal ske med omtanke, og printning af større projekter kræver aftale med en lærer.
 • De bærbare computere skal være lukkede, når de flyttes/bæres fx fra og til vognen og skal placeres på et fast underlag (ikke gulvet), når de anvendes.
 • Alle rydder op efter sig (både ved maskinen og i lokalet) og slukker maskinerne.
 • Lokaler med PCer skal altid efter brug aflåses.

Private PCer:

Medbringer eleven sin egen computer kan man få adgang til internettet via skolens uni-logon /gæstelogon.

Reglerne for brugen af private computere er de samme, som når man bruger skolens.

Skolen påtager sig intet ansvar i forbindelse med elevernes private pc'er, men eleverne har mulighed for at opbevare dem på kontoret, når de fx har idræt eller er med klassen uden for skolen.

Eleverne i overbygningen må bruge de stationære computere i fællesrummene i frikvartererne, hvis man følger de gældende regler.

AV – udstyr: 

Skolens AV-udstyr må ikke bruges i frikvartererne.

Farligt legetøj:

Det er ikke tilladt at medbringe våben eller våbenlignende genstande i skole fx knive eller andre spidse genstande.

Det er ligeledes ikke tilladt at bruge rulleskøjter, løbehjul eller skateboard i frikvartererne eller andet legetøj, der kan skade andre.

Mobning

Læs skolens antimobbestrategi her

Fællesarealer

 • Indskolingen (0.-3.kl.) kl. har udeområde i områderne rundt om indskolingsbygningen, samt i området ved Stjernehuset.
 • 4.-5.årg.. har udeområde i Grønnegården.
 • 4. årg. har desuden adgang til ”skovlegepladsen” bag fysiklokalet i kerneskolen.
 • 5.- 6. årg. har desuden adgang til Kerneskolens have i de store frikvarterer.
 • 6.-7.årg. årg. har desuden adgang til hal 1 i de store frikvarterer.
 • Overbygningen (7.- 9.kl.)+6.årg.. har udeområde på P-pladsen med basketballbanen, de grønne områder øst udskolingsbygningen og fagbygningen samt på boldbanen bag hallerne. (OBS! – området bag træerne op imod haverne på Gammelslotsvej må ikke bruges af skolen)
 • 8.-9. årg. har desuden adgang til hal 2 i de store frikvarterer.
 • Skatere fra 5.-9.kl må bruge området foran hal 1 til skateraktiviteter, under forudsætning af at de selv rydder op efter sig.

Regler for udearealerne:

 • Der må ikke cykles i skolegårdene.
 • Der må ikke kastes med sne på skolens område, bortset fra arealet på boldbanen bag hallerne, i Kerneskolens gårdhave samt foran Stjernehuset, hvor der er særlige regler for snekastning.
 • Boldspil er ikke tilladt i Kerneskolens gårdhave, og på de udendørs gangarealer.

Regler for de fælles indearealer:

 • Grundopstillingen af møbler mm. skal følges (se skitse på opslagstavler).
 • Private møbler, køleskabe og lignende, som klasselæreren og klassens elever ønsker placeret i klasselokalet, skal godkendes af servicelederen, og der skal aftales en procedure for rengøring af det pågældende.
 • Støjende leg og adfærd er ikke tilladt.
 • I Kerneskolens aula og fællesarealer tjekker klasserne på skift, at der kl. 12.55 er rent og ryddeligt.
 • I indskolingen og overbygningen har hver klasse ansvaret for, at deres eget nærmiljø (området uden for klassens hjemlokale) dagen igennem er pænt og ryddeligt.

Indeordning

Klasserne kan (via skriftlig ansøgning til ledelsen) opnå ret til indeordning, hvis alle klassens elever forpligtiger sig til at overholde nedenstående regler:

Regler for indeordningen:

 • Alle udviser alm. rolig adfærd og respekt for hinanden og lokalets inventar.
 • Der må ikke ændres på lokalets møblering og indretning i almindelighed.
 • Lokalets AV- udstyr, tlf. og andre undervisningsmaterialer må ikke anvendes i frikvartererne.
 • Eleverne kan besøge hinanden i klasserne.
 • Der kan evt. spilles musik på klassens private musikanlæg men kun på en måde, som ikke generer andre. Klasselæreren aftaler fællesregler for dette.
 • Gangvagterne afgør, hvornår man forstyrrer andre.
 • Ved brud på reglerne vil indeordningen kunne inddrages for en periode.
 • Ved gentagne brud bortfalder ordningen.
 • En evt. udeordning for enkelte personer kræver, at klassen og dens lærere tager et medansvar for at aftalen overholdes.

Dukseordning

 • Duksene sørger for, at der dagen igennem bliver luftet ud.
 • Duksene har ansvaret for, at skader meddeles klasselæreren eller kontoret snarest muligt efter, at de er opdaget.
 • Duksene tjekker ligeledes efter endt skoledag, at lokalet forlades ryddeligt, at vinduerne er lukkede, stolene er sat op, og at lyset er slukket.

Snevejrsregler

Det er ikke tilladt at kaste med sne på skolens område i skoletiden af hensyn til risikoen for skader.

Gældende regler for snekastning på skolen:

 • 6.- 9. kl. må i de store frikvarterer kaste med sne på banen bag hallerne
 • 5.- 6. kl. må kaste med sne i kerneskolens gårdhave
 • 0. -3. kl. må i de store frikvarterer samt i SFO-tid kaste med sne i haven/boldbanen foran Stjernehuset

Der skal ved alle snekastningsområder, tages særlig hensyn til den eksisterende beplantning.

Tilsynet ved hallerne varetages af vagten i foyeren ved hallerne.

Tilsynet ved Kerneskolens gårdhave varetages af udevagten, som fører øget tilsyn med haveområdet.

Tilsynet ved Stjernehuset varetages af udevagterne her.

Det præciseres, at det stadig er forbudt at kaste med sne på alle andre områder på skolen, og at elever, der færdes i området med tilladt snekastning selv udsætter sig for risiko for at blive ramt af snebolde mm.

Tager man elever med ud i skoletiden for at kaste med sne, skal aktiviteterne organiseres således, at risikoen for skader minimeres.

Organiserede sneaktiviteter henlægges til områder, hvor de ikke er til gene for andre.

Regler for spisesituationen i de 3 afdelinger:

Overbygningen:

Eleverne spiser fra kl. 11.35 – 11.45 under tilsyn, men må også gå i skoleboden og evt. spise det købte der.

Mellemtrinnet:

Eleverne spiser fra kl. 11.30 – 11.40 under tilsyn. Læreren kan disponere over tiden og fx bruge den til at runde timen af i, højtlæsning eller andet.

Indskolingen:

Eleverne spiser under tilsyn 2 gange. Kl. 9.30 – 9.40 og igen kl. 11.30 – 11.40.

Ansvar , forsikring:

Eleverne har selv ansvaret for de ting, som de medbringer i skolen.

Skolen anbefaler, at eleverne ikke tager penge og værdigenstande med i skole. Skolen har ingen erstatningspligt eller forsikring, der dækker skader eller tyveri.

Skolen anbefaler, at forældrene tegner en ulykkesforsikring for deres børn, idet skolens forsikring kun dækker personalet.