Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mål og indholdsbeskrivelse

Mål- og indholdsbeskrivelse for

Strib SFO

 

Mål- og indholdsbeskrivelsen for Strib SFO tager afsæt i:

Vision og strategi for skolerne i Middelfart:

Vision og strategi for Folkeskolen, Ungdomsskolen og Musikskolen i Middelfart kommune er ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”, og den fortæller om vores fælles ambition om at uddanne og danne vores børn og unge til at:

 • være verdensborgere 

 • leve bæredygtigt 

 • være livsduelige

 

Strib Skoles vision og værdier og leveregler:

Vision: 

         På Strib Skole lærer og opdager vi verden i små og store fællesskaber.

         Med indsigt og udsyn sætter vi spor, skaber forandring og udvikler os.

 

Værdier:

         Gejst:

 • Vi skaber gejst ved at have tillid til, at alle altid gør deres bedste i situationen

 • Vi skaber gejst og bygger bro gennem positive oplevelser

 • Vi er nysgerrige og har mod på at skabe forandringer

 • Vi vil se formålet med det, vi gør

Læring:

 • Vi lærer med hovederne, hjerterne og hænderne

 • Vi har høje forventninger til os selv og hinanden 

 • Vi er undersøgende og lærer af vore fejl

 • Vi bidrager alle til udvikling af vores skole

Fællesskab:

 • Vi kan alle noget, ingen kan alt og sammen kan vi endnu mere

 • Vi står sammen og ser forskellighed som en styrke

 • Vi tager alle ansvar og bidrager aktivt i skolens fællesskaber

 • Vi vægter tillid, tryghed og arbejdsglæde højt

 

Udover vision og værdier, har vi vores leveregler, som gælder for både børn og voksne.

 

Leveregler

 • Vi hjælper og passer godt på hinanden

 • Vi taler pænt til hinanden

 • Vi viser hensyn og handler med omtanke

 • Vi lærer af vores fejl

 • Vi passer godt på vores skole.

 

Formål for Strib SFO:

SFO er et pædagogisk pasningstilbud før- og efter skoletid. SFO henvender sig fortrinsvis til elever på skolens yngste klassetrin (0. – 3. klasse).

Tilmelding foregår via Den Digitale Pladsanvisning.

SFO har to moduler: 

Heldagsmodulet giver ret til såvel morgenpasning som eftermiddagspasning på skoledage, samt heldagspasning på skolefridage og feriedage.

Morgenmodulet giver ret til pasning om morgenen på skoledage fra SFOens åbningstid og indtil skoledagens begyndelse.

Åbningstider:

Mandag:         06:30 – 16:30

Tirsdag:          06:30 – 16:30

Onsdag:         06:30 – 16:30

Torsdag:         06:30 – 17:00

Fredag:          06:30 – 16:00

Priser, ferie og lukkedage findes her: 

 https://middelfart.dk/familie/born-og-unge/folkeskolen/

 

I Strib SFO er der fokus på:

 • At der er helhed og sammenhæng mellem undervisningsdel og fritidsdel og mellem daginstitution og skole (Tidlig-SFO)

 • At der er en balance mellem børns frie leg og voksenorganiserede aktiviteter

 • At udvikle gode børnefællesskaber på tværs af klasser og årgange

 • At udvikle individuelle og sociale kompetencer herunder:

  • Læring og livsduelighed

  • Kreativitet og dannelse

  • Omsorg og trivsel

 • At leg, bevægelse og sundhed er en naturlig del af børnenes hverdag

 • At der er en god kontakt mellem forældre og personale

 • At der er et samarbejde med andre SFOer og lokalområdet

 

Rammen for det pædagogiske arbejde:

I SFO er trivsel for alle vægtet højt. Vi har fokus på tryghed i dagligdagen, hvor børnene mødes af nærværende voksne.

SFO er et fællesskab, hvor der er plads til forskellighed med udgangspunkt i tillid, forståelse, anerkendelse og gensidig respekt for hinanden.

I SFO arbejder vi med ansvarlighed, medejerskab og indflydelse gennem dialog med børnene. Der afholdes børnemøder ca. 4 gange årligt.

I SFO arbejder vi med en bred vifte af kreative aktiviteter, som stimulerer børnenes fantasi.

Vi bruger skolens faglokaler, herunder hallerne og billedkunstlokalet.

 

Organiseringen af det pædagogiske arbejde:

Personalet er et team, som i fællesskab planlægger og udfører aktiviteter i SFOen. SFOen er funktionsopdelt og i Amfien hænger en funktionstavle over, hvilke værksteder, der tilbydes på dagen og hvem der har værkstedet. Funktionstavlen viser værksteder med piktogrammer og med personalefotos. Den kan læses af alle.

Der udarbejdes aktivitetsplaner, som udsendes til forældrene hver uge.

Faste værksteder er:

 • Kreativt værksted i billedkunst.

 • Klodsen (Lego master princippet, hvor børnene i fællesskaber bruger deres fantasi og bygger).

 • Hallen 2 – 3 dage om ugen (fodbold, forhindrings-/motorikbane, stikbold og meget andet bevægelse.

 • Madværksted, her hjælper nogle børn i køkkenet med at tilberede og servere eftermiddagsmaden.

 • Udeværksted (lege, snitte i træ, bål m.m.)

 • Tegneværksted

 • Spilleværksted

 • SFO svømning én gang ugentlig

Udover de voksenorganiserede værksteder, har vi indrettet læringsmiljøer til forskellige rollelege. 

 

Leg, bevægelse og sundhed

I Strib SFO er der fokus på leg, bevægelse og sundhed. Det betyder, at vi tilbyder et sundt og varieret eftermiddags snack. Vi indretter inspirerende legemiljøer og benytter de muligheder, vi har for bevægelse. Skolen er certificeret DGI skole, og dermed er SFOen også en DGI SFO. Vi bruger hallerne, arrangerer fritdrætsdag og deltager i SFOernes fodboldstævne. Herudover tager vi på tur til stranden og mosen på skolefridage.

 

Traditioner

Fridrætsdag, børnenes danmarksindsamlig, halloween, juleværksted, bedsteforældredag, fastelavn, SFO fodboldstævne i Lillebælt hallen, international børnedag (sammen med de 

øvrige SFOer i Middelfart)

 

Sammenhæng og overgang (Tidlig-SFO)

Vi har sammen med Strib Børnehus udarbejdet en folder, der beskriver den gode overgang fra børnehave til Tidlig-SFO og skole. Der er ligeledes udarbejdet en folder, der beskriver Tidlig-SFO. Begge foldere udleveres til kommende forældre.

Indskolingsleder deltager på forældremøderne i børnehaverne i august året før de kommende børn skal i tidlig-SFO.

Vi har Tidlig-SFO i perioden 1. marts – 31. juli og i august mødes indskolingsleder med børnehavelederne og evaluerer forløbet og udarbejder drejebog for kommende overgang.

I Tidlig-SFO øver børnene skoleforberedende aktiviteter. Der arbejdes med Cirkus Total og Legeøen. Dagen er struktureret som en skoledag. Der vil fortsat også være et stort fokus på legen.

I Tidlig-SFO dannes de første grupper. Grupperne har faste voksne.

Børnehaveklasselederne har efter påske to lektioner i grupperne, hvor der arbejdes med sproglig opmærksomhed. 

Børnehaveklasselederne og kontaktpædagogerne har den første klassedannelse i maj. Klasserne er dog først endelig ved udgangen af 0. klasse.

 

Flere med i fællesskaber i almendelen:

Vores børnesyn:

 • Børn er mere ens end forskellig

 • Børn lærer og trives i fællesskaber

 • Børn er ikke problemet, de viser problemet

 • Børn gør, hvad de kan. Det er de voksne, der kan gøre noget andet.

er udgangspunktet, når vi møder vores børn. Når vi i Strib SFO møder børn i udsatte positioner, er vi bevidste om at have øje for barnets deltagelsesmuligheder.

Udover at have fokus på det enkelte barn, er det lige så vigtigt at have fokus på barnet i fællesskaber. Alle børn har behov for at være en del af et betydningsfuldt fællesskab. Det er i fællesskabet vi udvikler os som mennesker og udvikler selvværd og selvtillid.

I forhold til de børn, der er særligt udsatte, vil vi være yderlig opmærksomme på at møde barnets behov. Derfor har vi også etableret ”Lillegruppen”, som er for de børn, der har brug for en roligere og mere struktureret ramme. ”Lillegruppen” er bemandet med en fast voksen, som støtter barnet i at være en del af et større fællesskab, men også sikrer, at der er ro og overskuelighed for barnet.

 

Forældresamarbejdet:

Strib Skole arbejder ud fra et helhedssyn, hvor pædagoger har et tæt samarbejde med klassens lærere. Der er samarbejde i klasseteam og årgangsteam. På den måde sikres barnets optimale trivsel og udviklings-betingelser. 

I 0. kl. oprettes en beskedtråd i AULA, hvor alle i klasseteamet er tilknyttet. Herved sikres en tæt orientering og dialog mellem skole – SFO – forældre.

Pædagogerne deltager i forældresamtalerne i 0. kl., 1. kl. og 2. kl.

Udover det mere formaliserede samarbejde, har pædagogerne også den uformelle snak, når barnet afleveres eller hentes. Har et barn været i konflikt i SFO tid, er kommet til skade eller på anden vis været i en episode, hvor det vil være godt at informere forældre, kontaktes forældre selvfølgelig.

SFO vægter det gode forældresamarbejde.

Når der har været en forældretilfredshedsundersøgelse, er vi altid nysgerrige på, hvordan forældre svarer. Er der noget vi skal have mere fokus på eller noget, vi skal gøre anderledes.

Det er ikke alle forældre, vi ser i hverdagen. Deres oplevelse af SFO går via deres barn/børn.

 

Vi vil gerne være en SFO, som også har fokus på udvikling. Derfor udarbejder vi mål og tiltag for:

 • Værkstedsaktiviteter/større projekter

 • Børnemøder

 • Sammenhæng og overgang

 • Flere med i fællesskakaber i almendelen

 • forældresamarbejde

Mål og tiltag evalueres hen over året på personalemøder i SFOen.

Godkendt i skolebestyrelsen 25. april 2024