MENU
Aula_close Layer 1
Middelfart kommune
Mobil menu

Karlsvognen

Karlsvognen         

Om Karlsvognen

Karlsvognen er en del af Middelfart Kommunes skoletilbud og er et specialtilbud, fysisk placeret på folkeskolen Strib Skole.  Vi har valgt en placering her, da det er vores mål, at være så tæt på skolernes normaltilbud som muligt. Det giver os mulighed for, at Karlsvognens elever i et eller flere fag kan følge undervisningen i en helt almindelig alderssvarende klasse, når det giver mening for den enkelte.

 

Elevantal og personale

Antallet af elever tilknyttet Karlsvognen kan variere.

I Karlsvognen er der ansat både lærere og pædagoger, og de har et tæt samarbejde omkring det enkelte barn.

 

Fysiske rammer

Karlsvognen ligger fysisk, så at sige, midt i Strib skole i samme afdeling som mellemtrinnet. Fagbygningen og hallerne er placeret med let adgang for Karlsvognen.

Udenfor vinduerne i Karlsvognen er miljøet meget roligt.

Ved hver elevplads er der skillevægge, så hver elev kan trække sig ind i sit eget ”lille rum” ved behov.

I Karlsvognen er der egen indgang, en garderobe, en lille mellemgang og  lokaler, som vi anvender efter bedste hensigt og elevsammensætning. Derudover er der to toiletter lige ude på gangen tæt på.

 

Målgruppe

Karlsvognen er et tilbud for elever fra 0. – 9. kl.

Karlsvognens elever er elever, der normalt ville have været i en almindelig klasse, hvis det ikke var for deres gennemgribende udviklingsforstyrrelse. De fleste af eleverne i Karlsvognen har en diagnose indenfor området Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF), og typisk har mange af Karlsvognens elever også forskellige sekundære lidelser.  Eleverne har typisk en asynkron udviklingsprofil med forskellige problemstillinger, der hos den enkelte optræder i forskellig grad. Disse udfordringer kan samlet give nedsat funktionsevne. Det kan f.eks. være inden for følgende områder:

  • Kommunikation; kan have udfordringer med at føre en længere dialog, tale klart mm.
  • Socialt; ift. bevidsthed, sammenhæng og samspil - har svært ved at etablere, fastholde og udvikle social kontakt.
  • Sensitivitet; kan vise sig på forskellig vis fx igennem emotionelle vanskeligheder, angst, Obsessive Compulsive Disorder/ Tilbagevendende tvangstanker/forestillinger (OCD), kravafvisende adfærd (PDA), spisevægring eller spiseforstyrrelse (eller spiser ”smalt”), repetitiv/stereotyp adfærd, tics, samt søvnforstyrrelser, skolevægring
  •  Fagligt; ift. eksekutive og perceptuelle forudsætninger, forarbejdningshastighed, ræsonnement mm.

Vanskelighederne medfører, at eleverne har behov for at modtage vidtgående specialundervisning i et specialpædagogisk læringsmiljø. De har behov for kendte rammer og strukturerede tilbud, der foregår i forudsigelige og rolige sammenhænge. I Karlsvognen kan ligeledes optages elever hvor en pædagogisk/psykologisk vurdering peger på bedst mulige udbytte i de rammer og strukturer, der er i Karlsvognen.

Eleverne i Karlsvognen er inddelt i grupper, hvor vi på bedste vis tilgodeser den enkeltes behov. De modtager hovedsageligt undervisning i disse grupper. Hver elev har en primær lærer og en primær pædagog tilknyttet. Dog tilstræbes, at hele personaleteamet i Karlsvognen har et godt kendskab til samtlige elever.

Der tages højde for køns- & aldersfordeling i det omfang, det giver mening.

 

Undervisning og pædagogik

Tilrettelæggelse af læringsmiljøer og den specialpædagogiske indsats tager afsæt i de pædagogiske og didaktiske værktøjer, som er kendte og virksomme i forhold til børn med autismespektrumforstyrrelser.

Skoledagen er organiseret efter principper for struktureret pædagogik, og der er fokus på, at eleverne oplever mening og sammenhæng.

Hver morgen gennemgås dagens skema sammen med eleverne. Der er faste rutiner og arbejdssystemer, som er tilpasset den enkelte elevs behov og forudsætninger. Strukturerne medvirker til, at eleverne oplever genkendelighed og derved tryghed.

Der anvendes individuel visualisering i de tilfælde, hvor eleverne har glæde af det.

I udvikling af personlige og sociale kompetencer er der fokus på opbygning/stilladsering af selvtillid, selvværd og anerkendelse af egne styrkeområder, vanskeligheder, handicapforståelse samt forståelse af egne og fælles værdier samt muligheder. Målet er, at eleverne trives, dannes, udvikles og oplever succes.

Eleverne støttes i at øve vedholdenhed og have realistiske forventninger til egen udvikling. Personalet støtter eleverne ved at være opmuntrende og anvisende. Det betyder konkret, at vi arbejder med eleverne i kontekster, hvor eleverne får mulighederne for at afprøve deres kompetencer, og vi afholder kontinuerlige individuelle elevsamtaler. Herigennem får elever ejerskab til deres egen skolegang.

Tilgangen til eleverne er anerkendende og guidende, og der guides både visuelt, verbalt og non-verbalt. Der anvendes et konkret, præcist og anderkendende sprog og gives handleanvisninger, så eleverne er sikre på den voksnes hensigt og troværdighed.

Den strukturerede pædagogik giver tydelighed, forudsigelighed og genkendelighed i skoledagen, og det giver eleverne ro og virker afstressende. Ligeledes er der mulighed for at holde forskudte frikvarter ift. almenklasserne.

Undervisningen følger folkeskoleloven. Folkeskolens fagrække danner grundlag for undervisningens indhold. Pædagogikken og didaktikken evalueres løbende, og den justeres og tilpasses den enkelte elevs behov og forudsætninger i et professionelt teamsamarbejde.

Der lægges op til, at eleverne opnår optimal skolefaglig udvikling og dannelse, under hensynstagen til deres individuelle kompetencer og aktuelle funktionsniveau.

Samtidig er der bevidsthed om, at eleverne kan have specifikke problematikker, som gør, at de ikke fuldt ud kan leve op til de faglige krav, og at de kan have brug for at blive fritaget fra krav og deltagelse inden for enkelte fag. Er der brug for dette, sker det altid i samarbejde og med samtykke fra forældrene.

 

Forældresamarbejde

Karlsvognen prioriterer et godt og udvidet forældresamarbejde. Forældre og elever kan forvente et engageret personale, der har en holistisk tilgang til den enkelte elev. Af faste møder har vi statusmøder, revisiteringsmøder og skole/hjem samtaler. Herudover kan der optræde konsultative og tværfaglige møder afhængigt af den enkeltes udfordringer og situation.

 

Evaluering

Vi evaluerer kontinuerligt på hver enkelt elevs trivsel og udvikling, og på de aftalte indsatsområder, både internt, i personaleteamet samt i forskellige fora med forældre og eksterne samarbejdspartnere.

 

Tværfagligt samarbejde er med:

Læringskonsulent

Sundhedsplejerske

Skolepsykolog

Familiekonsulent

Sagsbehandler

Fysio- eller Ergoterapeut

UUV – Ungdoms Uddannelses Vejledning

 

Alle, på nær familiekonsulent og sagsbehandler er et fast team, der er tilknyttet Karlsvognen.

 

Der indledes et samarbejde med Uddannelsesvejledningen fra 7. klasse, hvor det overvejes og drøftes, hvilke muligheder, der er efter 9. klasse. https://uv.middelfart.dk/  

Den uddannelsesvejleder, der er tilknyttet, inviterer til individuelle samtaler, med forældre og eleven, og her drøftes der helt overordnet fremtid og muligheder i forhold til praktikforløb og ungdomsuddannelser.

Uddannelsesvejlederen kommer også i løbet af året og er med i et undervisningsforløb i forhold til at fortælle om forskellige professioner.

 

Kontakt

I er velkomne til at kontakte afdelingslederen i forhold til yderligere informationer. Afdelingslederens kontaktoplysninger finder I under administration på Strib Skoles hjemmeside.

 

Visitation til Karlsvognen

Kommende elever til Karlsvognen henvises til tilbuddet via Børn, Unge og Fritidsforvaltningen, efter rådgivning fra kommunens Rådgivnings- og visitationsudvalg.

Afgivende skole eller Karlsvognen indhenter samtykke ved forældrene til, at der udveksles oplysninger. Samtykkeerklæring fra Handleguiden anvendes, se https://handleguiden.middelfart.dk/.

Opstartsmøde afholdes i god tid, inden eleven begynder i Karlsvognen. Afgivende psykolog mødes med modtagende psykolog, forældre, skole, sagsbehandler og eventuelle andre relevante fagpersoner.

 

Opstart i Karlsvognen

Opstartsmødet kan aftales, når kommende forældrene har underskrevet indmeldingsblanketten samt samtykkeerklæringen. Forældrene tilbydes en rundvisning (tidspunktet kan aftales til efter skoletid) med afdelingslederen af Karlsvognen, hvor blanketter udleveres.

Selve opstartsdagen i Karlsvognen aftales så der tages størst muligt hensyn til både den nye elevs ønsker og de øvrige elevers behov.

En opstart kan fx være et hjemmebesøg, hvor afdelingsleder, en lærer eller en pædagog kommer på besøg, og et besøg på skolen, hvor den nye elev får en rundvisning efter skoletid og igen i skoletiden.

Inden det første besøg kan der efter aftale sendes billeder til den nye elev af klasseværelset, elevens kommende plads samt et nyere klassebillede, med navnene på de nye klassekammerater, pædagoger og lærere.

Der aftales en opstartsplan og -hvis nødvendigt- en optrapningsplan med antal af skolelektioner, hvor udgangspunktet er elevens individuelle behov.

 

Revisitering i Karlsvognen

Revisitering foregår én gang årligt (i efteråret)

Forud for revisitering udfyldes flg. dokumenter:

Revisiterings dokumentet

Pædagogisk handleplan

Elevplan

 

I forbindelse med revisitering udarbejder psykolog fra PPR en ny PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering).

Revisitering foregår i et tværfagligt møde med deltagelse af skoleleder og afdelingsleder, forældre, samt personale med tilknytning til eleverne, psykolog fra PPR samt eventuelt andre relevante fagpersoner.

Ved revisiteringen besluttes det, hvorvidt eleven skal fortsætte i Karlsvognen.