Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Karlsvognen

Karlsvognen         

Om Karlsvognen

Karlsvognen er en del af Middelfart Kommunes skoletilbud og er et specialtilbud, fysisk placeret på folkeskolen Strib Skole.  Vi har valgt en placering her, da det er vores mål, at være så tæt på skolernes normaltilbud som muligt. Det giver os mulighed for, at Karlsvognens elever i et eller flere fag kan følge undervisningen i en helt almindelig alderssvarende klasse, når det giver mening for den enkelte.

 

Elevantal og personale

Antallet af elever tilknyttet Karlsvognen kan variere.

I Karlsvognen er der ansat både lærere og pædagoger, og de har et tæt samarbejde omkring det enkelte barn.

 

Fysiske rammer

Karlsvognen ligger fysisk, så at sige, midt i Strib skole i samme afdeling som mellemtrinnet. Fagbygningen og hallerne er placeret med let adgang for Karlsvognen.

Udenfor vinduerne i Karlsvognen er miljøet meget roligt.

Ved hver elevplads er der skillevægge, så hver elev kan trække sig ind i sit eget ”lille rum” ved behov.

I Karlsvognen er der egen indgang, en garderobe, en lille mellemgang og  lokaler, som vi anvender efter bedste hensigt og elevsammensætning. Derudover er der to toiletter lige ude på gangen tæt på.

 

Målgruppe

Karlsvognen er et tilbud for elever fra 0. – 9. kl.

Karlsvognens elever er elever, der normalt ville have været i en almindelig klasse, hvis det ikke var for deres gennemgribende udviklingsforstyrrelse. De fleste af eleverne i Karlsvognen har en diagnose indenfor området Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF), og typisk har mange af Karlsvognens elever også forskellige sekundære lidelser.  Eleverne har typisk en asynkron udviklingsprofil med forskellige problemstillinger, der hos den enkelte optræder i forskellig grad. Disse udfordringer kan samlet give nedsat funktionsevne. Det kan f.eks. være inden for følgende områder:

 • Kommunikation; kan have udfordringer med at føre en længere dialog, tale klart mm.
 • Socialt; ift. bevidsthed, sammenhæng og samspil - har svært ved at etablere, fastholde og udvikle social kontakt.
 • Sensitivitet; kan vise sig på forskellig vis fx igennem emotionelle vanskeligheder, angst, Obsessive Compulsive Disorder/ Tilbagevendende tvangstanker/forestillinger (OCD), kravafvisende adfærd (PDA), spisevægring eller spiseforstyrrelse (eller spiser ”smalt”), repetitiv/stereotyp adfærd, tics, samt søvnforstyrrelser, skolevægring
 •  Fagligt; ift. eksekutive og perceptuelle forudsætninger, forarbejdningshastighed, ræsonnement mm.

Vanskelighederne medfører, at eleverne har behov for at modtage vidtgående specialundervisning i et specialpædagogisk læringsmiljø. De har behov for kendte rammer og strukturerede tilbud, der foregår i forudsigelige og rolige sammenhænge. I Karlsvognen kan ligeledes optages elever hvor en pædagogisk/psykologisk vurdering peger på bedst mulige udbytte i de rammer og strukturer, der er i Karlsvognen.

Eleverne i Karlsvognen er inddelt i grupper, hvor vi på bedste vis tilgodeser den enkeltes behov. De modtager hovedsageligt undervisning i disse grupper. Hver elev har en primær lærer og en primær pædagog tilknyttet. Dog tilstræbes, at hele personaleteamet i Karlsvognen har et godt kendskab til samtlige elever.

Der tages højde for køns- & aldersfordeling i det omfang, det giver mening.

 

Undervisning og pædagogik

Tilrettelæggelse af læringsmiljøer og den specialpædagogiske indsats tager afsæt i de pædagogiske og didaktiske værktøjer, som er kendte og virksomme i forhold til børn med autismespektrumforstyrrelser.

Skoledagen er organiseret efter principper for struktureret pædagogik, og der er fokus på, at eleverne oplever mening og sammenhæng.

Hver morgen gennemgås dagens skema sammen med eleverne. Der er faste rutiner og arbejdssystemer, som er tilpasset den enkelte elevs behov og forudsætninger. Strukturerne medvirker til, at eleverne oplever genkendelighed og derved tryghed.

Der anvendes individuel visualisering i de tilfælde, hvor eleverne har glæde af det.

I udvikling af personlige og sociale kompetencer er der fokus på opbygning/stilladsering af selvtillid, selvværd og anerkendelse af egne styrkeområder, vanskeligheder, handicapforståelse samt forståelse af egne og fælles værdier samt muligheder. Målet er, at eleverne trives, dannes, udvikles og oplever succes.

Eleverne støttes i at øve vedholdenhed og have realistiske forventninger til egen udvikling. Personalet støtter eleverne ved at være opmuntrende og anvisende. Det betyder konkret, at vi arbejder med eleverne i kontekster, hvor eleverne får mulighederne for at afprøve deres kompetencer, og vi afholder kontinuerlige individuelle elevsamtaler. Herigennem får elever ejerskab til deres egen skolegang.

Tilgangen til eleverne er anerkendende og guidende, og der guides både visuelt, verbalt og non-verbalt. Der anvendes et konkret, præcist og anderkendende sprog og gives handleanvisninger, så eleverne er sikre på den voksnes hensigt og troværdighed.

Den strukturerede pædagogik giver tydelighed, forudsigelighed og genkendelighed i skoledagen, og det giver eleverne ro og virker afstressende. Ligeledes er der mulighed for at holde forskudte frikvarter ift. almenklasserne.

Undervisningen følger folkeskoleloven. Folkeskolens fagrække danner grundlag for undervisningens indhold. Pædagogikken og didaktikken evalueres løbende, og den justeres og tilpasses den enkelte elevs behov og forudsætninger i et professionelt teamsamarbejde.

Der lægges op til, at eleverne opnår optimal skolefaglig udvikling og dannelse, under hensynstagen til deres individuelle kompetencer og aktuelle funktionsniveau.

Samtidig er der bevidsthed om, at eleverne kan have specifikke problematikker, som gør, at de ikke fuldt ud kan leve op til de faglige krav, og at de kan have brug for at blive fritaget fra krav og deltagelse inden for enkelte fag. Er der brug for dette, sker det altid i samarbejde og med samtykke fra forældrene.

Sådan arbejder vi i Karlsvognen med at forebygge og afhjælpe skolefravær

Vi er i Karlsvognen desværre af og til ude for, at en elev enten allerede ved skolestart hos os – eller pludseligt under forløbet begynder at have et større fravær fra skolen. De bedste vilkår for at forebygge og arbejde med skolefravær er at få skabt en tværfaglig helhedsorienteret indsats via etablering af fælles forståelse og fælles mål, der løbende kommer opfølgning på. Altså et samarbejde mellem jeres barn, jer som familie, os på skolen og kommunens forskellige afdelinger.  Vi har i Karlsvognen et helt særligt samarbejde med kommunens Familieafdeling, og det er som sagt vores oplevelse, at vi kommer bedst igennem en periode med højt fravær ved et tæt samarbejde, hvor alle gode kræfter samles.

I dette samarbejde har vi erfaring for at: Mødekulturen, kommunikationen, strukturen og dagsorden/referatet er vigtige metoder og redskaber til at befordre det gode samarbejde, hvis afkast gerne skulle være, at vi har en elev i kontinuerlig udvikling. Vi bruger aktivt jeres viden som forældre om eleven, således at skolen er brobyggere til løbende at kvalificere hele indsatsen rundt om eleven.

Vores erfaring i Karlsvognen er, at der ikke er én bestemt intervention, der passer til alle børn med autisme og skolefravær. Så enhver elev med fravær kalder ofte på nye løsninger og afprøvning af nye veje.

Hos mange af vores elever forekommer der komorbiditet  altså flere samtidige diagnoser som f.eks.  ADHD, angst og depression, der sammen med autismen kan gøre dem endnu mere sårbare og udsatte. Derfor har det essentiel betydning, at eleven er tilstrækkelig udredt, så den rette og aftalte indsats løbende kan tilpasses.

Vi har hele tiden opmærksomhed på de tidlige tegn og handling, der kan lede til skolefravær. Vi forebygger typisk lange fraværsperioder, da det skader elevens generelle selvopfattelse, selvværd, generelle trivsel og skolegang.

Er skaden omkring skolefravær allerede sket, før eleven bliver indskrevet hos os i Karlsvognen, er opgaven desto større og sværere at arbejde med, men vi arbejder naturligvis med skolefraværet i det omfang og på alle de måder, vi kender, og hvor det overhovedet er muligt og giver mening for den enkelte.

Indsatsen er individuel tilpasset med elev- og forældreinddragelse og sparring fra PPR (læringskonsulent og skolepsykolog  som normalt er tilgængelig for en hurtig og velkvalificeret indsats), Familiehuset og børnepsykiatrisk afdeling.

Hvad gør vi specifikt i Karlsvognen for at forebygge skolefravær:

 • Vi vægter og sætter pris på et særligt udvidet forældresamarbejde, hvor vi sammen får en fælles forståelse for elevens udfordringer og behov, dette særligt ift. tegn på mistrivsel, ferie, sygdom og i det hele taget større ændringer i hjemmet eller i skolen
 • Vi har fokus på indsatser der udvikler elevens sociale kompetencer og venskaber i skoletiden.
 • Vi bruger meget individuelle samtaler med primær pædagog
 • Vi har fokus på, at eleven får en øget selvforståelse og forståelse af sine diagnoser - når vi vurderer, at eleven er moden til det
 • Vi er opmærksomme på, at når eleven bliver indskrevet i Karlsvognen, så er det ofte som ny-udredt  autist, så det kan være et chok og en sorg  - hvor accept og anerkendelses hos både eleven selv og for forældrene først skal udvikles og modnes. Dette kan nogle gange godt have udtryk af fornægtelse, vrede, flugt og nederlag/skam, men også lettelse, åbenhed og beredvillighed

Eksempler på hvad vi gør i praksis for at arbejde proaktivt mod/med skolefravær:

Ud over vores fysisk autismevenlige rammer, tilbyder vi:

 • Dynamiske tilpassede skoleskemaer for de elever der måtte have behov for det
 • Online undervisning (typisk 8-10 time – gerne sammen med klassekammerater hvis muligt)
 • Gåture/ hjemmebesøg
 • Oplevelsesture
 • Tilpasset skolehverdag  med individuel justering af krav
 • Møder eleverne på P-Pladsen
 • Glidende overgang hvor tryghed, nærhed indsigt/indlevelsen er en del af pakken
 • Vi arbejder med for-besøg af forældrene, dernæst for eleven og endelig besøg i klassen
 • Ekstraordinær tæt kontakt med eleven generelt og typisk lige lidt ekstra i opstarten og i perioder hvor behovet bare er større
 • Ekstraordinært udvidet forældresamarbejde i opstarten og ved overgang til alt nyt

Litteraturliste:

Forfatter                                        Titel                                                                              Forlag               

Havik, Trude                                 ”Skolefravær”                                                          Dafolo

J.Damgaard, Trine

Terkelsen, Pia                              ”Autisme, Angst og Skolevægring”                  Behandlingsskolerne

Socialstyrelsen                            ”Børn med autisme og skolevægring”            Socialstyrelsen

Forældresamarbejde

Karlsvognen prioriterer et godt og udvidet forældresamarbejde. Forældre og elever kan forvente et engageret personale, der har en holistisk tilgang til den enkelte elev. Af faste møder har vi statusmøder, revisiteringsmøder og skole/hjem samtaler. Herudover kan der optræde konsultative og tværfaglige møder afhængigt af den enkeltes udfordringer og situation.

 

Evaluering

Vi evaluerer kontinuerligt på hver enkelt elevs trivsel og udvikling, og på de aftalte indsatsområder, både internt, i personaleteamet samt i forskellige fora med forældre og eksterne samarbejdspartnere.

Tværfagligt samarbejde er med:

Læringskonsulent

Sundhedsplejerske

Skolepsykolog

Familiekonsulent

Sagsbehandler

Fysio- eller Ergoterapeut

UUV – Ungdoms Uddannelses Vejledning

Alle, på nær familiekonsulent og sagsbehandler er et fast team, der er tilknyttet Karlsvognen.

Der indledes et samarbejde med Uddannelsesvejledningen fra 7. klasse, hvor det overvejes og drøftes, hvilke muligheder, der er efter 9. klasse. https://uv.middelfart.dk/  

Den uddannelsesvejleder, der er tilknyttet, inviterer til individuelle samtaler, med forældre og eleven, og her drøftes der helt overordnet fremtid og muligheder i forhold til praktikforløb og ungdomsuddannelser.

Uddannelsesvejlederen kommer også i løbet af året og er med i et undervisningsforløb i forhold til at fortælle om forskellige professioner.

 

Kontakt

I er velkomne til at kontakte afdelingslederen i forhold til yderligere informationer. Afdelingslederens kontaktoplysninger finder I under administration på Strib Skoles hjemmeside.

 

Visitation til Karlsvognen

Kommende elever til Karlsvognen henvises til tilbuddet via Børn, Unge og Fritidsforvaltningen, efter rådgivning fra kommunens Rådgivnings- og visitationsudvalg.

Afgivende skole eller Karlsvognen indhenter samtykke ved forældrene til, at der udveksles oplysninger. Samtykkeerklæring fra Handleguiden anvendes, se https://handleguiden.middelfart.dk/.

Opstartsmøde afholdes i god tid, inden eleven begynder i Karlsvognen. Afgivende psykolog mødes med modtagende psykolog, forældre, skole, sagsbehandler og eventuelle andre relevante fagpersoner.

 

Opstart i Karlsvognen

Opstartsmødet kan aftales, når kommende forældrene har underskrevet indmeldingsblanketten samt samtykkeerklæringen. Forældrene tilbydes en rundvisning (tidspunktet kan aftales til efter skoletid) med afdelingslederen af Karlsvognen, hvor blanketter udleveres.

Selve opstartsdagen i Karlsvognen aftales så der tages størst muligt hensyn til både den nye elevs ønsker og de øvrige elevers behov.

En opstart kan fx være et hjemmebesøg, hvor afdelingsleder, en lærer eller en pædagog kommer på besøg, og et besøg på skolen, hvor den nye elev får en rundvisning efter skoletid og igen i skoletiden.

Inden det første besøg kan der efter aftale sendes billeder til den nye elev af klasseværelset, elevens kommende plads samt et nyere klassebillede, med navnene på de nye klassekammerater, pædagoger og lærere.

Der aftales en opstartsplan og -hvis nødvendigt- en optrapningsplan med antal af skolelektioner, hvor udgangspunktet er elevens individuelle behov.

 

Revisitering i Karlsvognen

Revisitering foregår én gang årligt (i efteråret)

Forud for revisitering udfyldes flg. dokumenter:

Revisiterings dokumentet

Pædagogisk handleplan

Elevplan

I forbindelse med revisitering udarbejder psykolog fra PPR en ny PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering).

Revisitering foregår i et tværfagligt møde med deltagelse af skoleleder og afdelingsleder, forældre, samt personale med tilknytning til eleverne, psykolog fra PPR samt eventuelt andre relevante fagpersoner.

Ved revisiteringen besluttes det, hvorvidt eleven skal fortsætte i Karlsvognen.

__________________________________________________________________________________________________________

 

10. klasse i Karlsvognen

10. kl. er for dig som ønsker et modningsår. Året kan være med til at øge faglig fokus med henblik på at søge ind på en ungdomsuddannelse efter endt folkeskole.

Skoleåret kan:

 • give dig et enkelt år mere og så du kan undgå et skoleskift, hvis du i forvejen går i Karlsvognen
 • gøre dig endnu mere klar og tryg til at starte på en ungdomsuddannelse
 •  udfordre dig selv personligt, socialt og fagligt

Hvis du tænker, at 10 kl. i Karlsvognen er noget for dig, så søg om optagelse sammen med dine forældre igennem afdelingslederen for Karlsvognen.

 

I 10. Kl. i Karlsvognen tilbyder vi:

 • Et trygt fagligt fællesskab, som måske i forvejen er velkendt  
 • At vi arbejder med personlige, sociale og faglige udfordringer
 • Et inkluderende skolemiljø
 • Et sted hvor vi har fokus på trivsel
 • Spændende og anderledes temadage
 • Brobygning og/eller  i praktik  (en uges obligatorisk brobygning til ungdomsuddannelse 21 timer – fordelt på 5 dage)
 • Mulighed for at få støtte/hjælpemidler  til evt. læsevanskeligheder
 • 10. klasses projektopgave

 

10. Kl. i Karlsvognen skal være et spændende skoleår

Hvor du har:

 • Engagerede lærere og pædagoger
 • Faglige udfordringer med krav, som er målrettet dig, som modner og forbereder dig til videre uddannelse
 • Mulighed for at komme på lærerige virksomhedsbesøg
 • Har mulighed for ret til befordring

10. Kl. er også et sted hvor du i dit daglige virke har mulighed for, hvis du vælger det, at få feedback via:

 • 2 test i udvalgte fag
 • Afleveringer og løbende feedback
 • Mundtlige prøver
 • Skriftlige prøver

De obligatoriske fag er

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk  (gives kun til elever, som har modtaget undervisning i tysk i 5.-9. klasse) 
 • Studietid - boost din faglighed i fag du evt. ønsker at gå op i

 

I alt 400 timer i løbet af skoleåret – der er ikke vejledende antal timetal i fagene.

 

Valgfag

Valgfagene som vi udbyder i Karlsvognen er følgende som de ser ud i skemaet[1]:

 • Idræt (2 t.) + gåture (2 t.) + svømning (1 t.)= 5t.
 • Samfundsfag (2.t.)
 • Kristendomskundskab/ Religion (1.t.)
 • Teknologi og kommunikation (2 t.)

i alt 10 timer ugentlig = 399 timer i løbet af skoleåret

 

Lektioner i alt:

Obligatoriske fag:                       400 timer i løbet af skoleåret

Valgfriefag:                                   399 timer i løbet af skoleåret

Obligatorisk brobygning:         21 timer

                                                          840 : 40 uger = 21 lektioner om ugen

 

Tilmelding skoleår 2022/23

Tilmelding senest d. 15. januar 2023 (hvis 10. kl. bliver godkendt som en permanent ordning fra skoleåret 23/23).

Tilmelding skal ske på til e-mail: naja.hjersingabelsen@middelfart.dk

Yderligere information kan fås ved direkte henvendelse til afdelingsleder:

 Tlf. nr.: 88885604 eller på mobil: 21518438

 

Forældresamarbejde består af

 • Infomøde og opstarts-/afslutningssamtale, i form af en skole/hjem samtale i oktober og i marts/april.
 • Forældremøder efterår og forår.
 • UFS: Udvidet Forældresamarbejde efter behov - igennem AULA, Tlf. og opfølgningsmøder/TF møder

Og så er I naturligvis er altid velkomne til at kontakte os i teamet efter behov.

 

[1] Ønsker man som elev andre valgfag udbydes disse i Middelfarts Kommunes 10. kl., hvor man er velkommen til at deltage, dog uden ledsagelse.