Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

Centrale begreber

Mobning er systematisk psykisk vold over tid

Mobning kan ødelægge ikke alene skolegangen for et barn, men hele livet for det menneske, som udsættes for mobning. Forebyggelse og bekæmpelse af mobning har høj prioritet på Strib Skole. Mobning skal primært forebygges gennem opdragelse i hjemmet og på skolen.

Forældrene har i sagens natur en særlig opdragelsesmæssig forpligtelse og et ansvar for bedst muligt at sikre, at barnet opdrages til gode sociale normer.

Skolen forpligtes ligeledes til gennem al undervisning og alle aktiviteter at sikre, at mobning begrænses mest muligt og i øvrigt at have skærpet opmærksomhed på mobning og - ikke mindst - forstadierne til mobning.

Forebyggelse

For at forebygge mobning

For at forebygge mobningen er der et kontinuerligt fokus på sunde børnefællesskaber og den enkelte elevs trivsel i form af kortlægning:

 • årlige national trivselsmåling
 • skolesundhed.dk
 • kommunal trivselsmåling tre gange årligt. Formålet er, at der så tidligt som muligt tages fat i bekymringerne om gruppen/barnet/den unge, således at problemerne ikke optrappes

og aktiviteter sammen med elever og forældre:

 • klasselærere arbejder kontinuerligt med udvikling af et sundt børnefællesskab i klasserne
 • skolens AKT-personale samarbejder løbende med team omkring den enkelte elev i indskoling og på mellemtrinnet med fokus på at understøtte elevernes udvikling af sociale og personlige kompetencer
 • i udskolingen samarbejdes med kommunal SSP-konsulent på 7. årgang om ”Unge og alkohol” og på 9. årgang om ”Rusmidler”, arrangementer for både elever og forældre
 • på skolen arbejdes der med at forebygge mobning ved at have kontinuerligt fokus på sprog og adfærd blandt elever og personale.

For at forebygge digital mobning

Vi ønsker at danne børnene til at bruge og anvende telefonerne på en måde, som er i respekt for undervisning og det sociale samvær. Skolen bygger derfor ikke mobilpolitikken på en forbudskultur. Vi anser dannelsesopgaven som værende en opgave, der både udvikles og understøttes i hjemmet og i skolen. Skolen vil i samarbejde med hjemmet arbejde aktivt med net-etik, hvor temaet er interaktion mellem kammeraterne på en respektfuld måde og ruste eleverne i forhold til faldgruber på nettet, så de passer på hinanden og sig selv.

Vi ønsker, at eleverne lærer at se værdien i at bruge telefonerne hensigtsmæssigt til videnssøgning, notetagning, social interaktion mm. samtidig med at det er tydeligt, at nærværet i den virkelige verden også har en værdi – både i forhold til det faglige, indlæringsmæssige og det sociale.

Hvis der er en konfliktsituation i skolen, bør eleven ikke kontakte sine forældre via egen telefon for at få hjælp. Eleverne hjælpes bedst ved at kontakte en af klassens eller skolens voksne.

På 4. årgang besøger kommunal SSP-konsulent hver klasse i 2 lektioner i skoletiden, hvor der snakkes regler og etik, sprog, konflikter, trivsel, hvilke sites der bruges, spil, risikoen for krænkelser, billeddeling m.m. Vi laver også en såkaldt ’clicker-undersøgelse’, hvor der skabes et overblik over børnenes digitale liv.

På et efterfølgende forældremøde, gerne samme dag, opdateres forældrene om de ovenstående problematikker samt ’clicker-undersøgelsen’.

Indgriben og genoprettelse

Handleplan for indgriben, hvis vi oplever mobning eller digital mobning

Mobning har altid en årsag, og der er typisk forskellige årsager bag den enkelte mobningssag. Derfor skal enhver mobningssag behandles individuelt.

Nedenstående retningslinjer er vejledende og tilpasses konkret:

Netværk

 1. Når mobning konstateres af en medarbejder, orienterer denne ledelsen samt relevante kolleger - herunder klasselæreren/-ne
 2. Klasselæreren/ne aftaler en arbejdsfordeling og strategi for bekæmpelse af mobningen. Én eller evt. flere klasselærere forestår koordinationen af arbejdsfordeling og strategi og tager notat af mobningssagens aspekter og udvikling
 3. Koordinatoren samarbejder med ledelsen om mobningssagen
 4. Alle involverede børns forældre orienteres om mobningen

Procedurer

 1. Medarbejderne (:oftest klasselærerne) sikrer primært, at mobningen ophører omgående. Er særlige foranstaltninger påkrævet, samarbejdes med ledelsen herom
 2. Medarbejderne afklarer årsagen til mobningen
 3. Medarbejderne sikrer, at såvel mobningsofre som ”gerningsmænd” tilbydes den nødvendige specialhjælp, f.eks. psykolog, samtaler med klasselærer
 4. Medarbejderne samarbejder hurtigst muligt med de involverede børns forældre og søger at inddrage disse som medansvarlige for løsning af mobningsproblemet
 5. Medarbejderne søger gennem dialog at løse de årsager, som ligger bag mobningen - herunder tilstræbes, at parterne bringes til selv at formulere og forstå problemets karakter (principperne om ”supervision”)

”Værktøjer”

 1. Medarbejderne kan superviseres af ledelsen og/eller PPR
 2. Foldere og speciallitteratur er til rådighed på skolebiblioteket
 3. Særlige mobningsforebyggende undervisningsmaterialer (skolens medarbejdere skal løbende vurdere behovet for anskaffelse af egnet undervisningsmateriale)

 

Overholdelse og forankring

Antimobbestrategien er synlig og kendt af alle på skolen

- Skolens antimobbestrategi er tilgængelig for alle på skolens hjemmeside, for personalet tilligemed på personaleintra

- Som forældre kan man til enhver tid henvende sig til skolens/SFO’ens personale

- Antimobbestrategien revurderes efteråret 2017

- Byrådet forventes at godkende kommunal klagevejledning oktober 2017