Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skole-hjem-samarbejdet

Princip for skolehjemsamarbejde på Strib Skole

Formål

Vi sikrer, at skolen og forældrene i et forpligtende samarbejde tager ansvar for det enkelte elevs faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan.

Generelle mål:

Vi ser skolehjemsamarbejde som et ligeværdigt partnerskab, hvor:

 

 • Vi lærer af hinandens viden og sætter retning for samarbejdet omkring eleven

 • Vi differentierer samarbejde med udgangspunkt i hver enkelt elevs behov og kontekst

 • Vi ser det som vigtigt, at skolen formidler tydeligt til forældrene, hvad de kan bidrage med og giver dem konkrete ideer til, hvordan de kan støtte deres elevs læring

Derfor prioriterer vi skolehjemsamarbejdet i hverdagen og i forbindelse med videreudvikling af god skole i Strib.

Princippet for skolehjemsamarbejde på Strib Skole er rammen for:

 • forældremøder

 • forældreråd i klasser

 • skolehjemsamtaler

 • løbende kommunikation

 • forældres deltagelse i elevens skoleliv

 

Forældremøder 

Formål:

Forældremøder skal sikre, at skolen og forældrene i et forpligtende samarbejde tager ansvar for den faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling i klassen med fokus på dialog og det fremadrettede arbejde.

 

Ved forældremødet er det vigtigt, at forældre og skolens ansatte udviser gensidig tillid og respekt for forskellighed, faglighed og hinandens perspektiver.

Mål:

 • Forældremøderne sikrer et godt samarbejde mellem skole og forældre omkring klassen 

 • Forældremøderne sikrer, at forældrene kender de overordnede planer for de faglige og sociale aktiviteter, der skal iværksættes i klassen - samt, at de ved, hvor de kan hente yderligere oplysninger.

 • Forældremøderne medvirker til at skabe et godt forældrefællesskab omkring klassen.

Skolens ansvar:

 • Skolen afholder et forældremøde i alle klasser hvert år, og skolen er åben over for behovet for ekstraordinære forældremøder. 

 • Skolen sørger for, at der på møderne er plads til såvel information som dialog med og mellem forældrene.

 • Skolen inddrager klassens forældreråd i planlægning og gennemførelse af forældremøder – og eleverne i det omfang det findes relevant.

 • Skolen tilstræber at forældre modtager invitation til forældremøde med en måneds varsel, dagsorden senest 8 dage før et møde og et opsamlingsnotat fra et møde senest 8 dage efter

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene bestræber sig på at deltage i alle forældremøder.

 • Forældrene bestræber sig på at bidrage konstruktivt på forældremøderne, så klassens faglige og trivselsmæssige udvikling sikres.

Hvis møderne omkring klassen skal blive en succes, er det meget vigtigt, at deltagerne møder op med åbent sind og samtidigt respekterer de øvrige forældres holdninger og synspunkter. På møderne vil der blive drøftet emner, som vil blive diskuteret, uden der opnås en fælles enighed. Respekten for forskelligheden i forældregruppen er her lige så vigtig, som den er blandt eleverne. Tonen skal derfor være venlig og anerkendende, og meningsudvekslingerne afvikles med respekt for andres meninger. Forældremøderne er af stor betydning for klassens liv, idet den måde, hvorpå forældrene taler med hinanden i en respektfuld tone bliver til børnenes måde at være sammen på.

 • Som forældre har man ansvar, der ikke alene gælder for ens eget elev, men også for klassens øvrige elever og dermed fællesskabet. En god forældredialog om klassens børn og deres trivsel har en forebyggende effekt og gør det lettere at handle, når behovet opstår.

 • Klassens forældreråd deltager som udgangspunkt i planlægning og gennemførelse af forældremøder i samarbejde/efter aftale med klassens lærere.

 

Forældreråd i klasser 

Formål:

Formålet med forældrerådet er derfor at fremme det gode samarbejde mellem forældrene samt at være et bindeled mellem skole og forældre.

Forældrenes indbyrdes respekt for hinanden er af stor betydning for klassens liv, idet den måde hvorpå forældrene taler med og om hinanden på i en respektfuld tone med tillid til hinandens bedste bliver til børnenes måde at være sammen på. 

Mål: 

 • At fremme konstruktiv dialog mellem forældre og personale i den enkelte klasse.

 • At styrke klassens trivsel, fællesskab og samarbejde.

 • At fremme dialogen og samarbejdet i klassens forældregruppe

 • At styrke dialogen mellem skolens klasser, skolebestyrelsen og skolens ledelse.

Skolens ansvar:

 • At afholde valg til forældrerådet for et skoleår ad gangen på forældremødet. Der vælges mindst tre forældre til forældrerådet i hver klasse

 • At inddrage forældrerådet i planlægning og afholdelse af forældremøder

 • At udarbejde og vedligeholde et idekatalog til brug for arbejdet i forældrerådene

 • At indkalde alle forældreråd til et årligt møde med skolebestyrelsen

 • At understøtte, at skolebestyrelsen bruger forældrerådene som høringspart i forbindelse med udformning af blandt andet principper, høringssvar og politikker

 

Forældrerådets ansvar

 • At være bindeled mellem klassens forældre og klassens personale samt mellem klassens forældre og skolebestyrelsen.

 • At arbejde for, at vigtige emner og problemstillinger kommer med på forældremødernes dagsordener.

 • At formidle emner til diskussion debat i skolebestyrelsen og emner fra skolebestyrelsen til diskussion debat i klassens forældregruppe.

 • At inddrage alle børn og forældre i klassens fællesskab og have særligt fokus på nytilkomne.

 • At tage initiativ til sociale arrangementer for klassen, eventuelt gennem uddelegering til andre forældre.

 • At være ansvarlig for klassekassen samt for at indgå i et samarbejde med klassens klasselærere ifbm. skolerejsers økonomi.

Skolehjemsamtaler 

Formål:

Skolehjemsamtaler skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte elevs faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.

Mål:

 • Skolehjemsamtaler giver forældrene et billede af elevens faglige udbytte og trivsel og er med til at sikre, at evt. faglige og trivselsmæssige problemer opdages i tide.

 • Skolehjemsamtaler er med til at sikre et samarbejde om, at alle børn udfordres i forhold til deres potentiale ved at fastsætte individuelle faglige og sociale mål.

 • Skolehjemsamtaler sikrer dialog mellem lærere og forældre i forhold til at fastsætte og opnå målene for elevens faglige og sociale udvikling.

 • Skole og forældre har et fælles ansvar for at holde en god tone og undgå en situation, der ikke er god for eleven

 • Skolehjemsamtaler sikrer konkrete aftaler mellem skolen og forældrene om, hvordan forældrene kan støtte deres elev i at nå de faglige og sociale mål.

Skolens ansvar:

 • At indkalde til skole-hjem-samtaler med minimum en måneds varsel. Andet varsel kan aftales med klasselærere

 • At afholde mindst en skolehjemsamtale pr. skoleår. Skolen vurderer løbende, om der er brug for ekstra skolehjemsamtaler for en elev, eventuelt efter samråd med forældre.

 • At bestræbe sig på at have fokus på det, der er vigtigt i forhold til den enkelte elevs udvikling, udfordringer og potentiale ved skolehjemsamtalerne.

 • At tilstræbe at give forældrene fyldestgørende viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres elevs læring/ elevens personlige, sociale og faglige udvikling, samt på hvordan skole og hjem i samarbejde bedst muligt kan understøtte udviklingen.

Forældrenes ansvar:

 • At forberede sig til skolehjemsamtalen sammen med deres elev.

 • At tilstræbe, at mindst én forælder deltager i skolehjemsamtalen.

 • At være aktive i samtalen med fokus på elevens udvikling, udfordringer og potentiale

 • At have et fælles ansvar sammen med skolen for at holde en god tone og undgå en situation, der ikke er god for eleven.

Elevens ansvar

 • At gøre deres bedste ved skolehjemsamtalen

 

Udvidet skole-hjem-samarbejde i Karlsvognen 

Skolens ansvar:

 • At lytte til elevernes stemme

 • At samarbejde med forældrene om at tilrettelægge den bedst mulige skoledag.

 • At give mulighed for skolehjemsamtale hver måned.

 • At have dialog på Aula og pr. telefon med lærer/pædagog i det omfang, der er behov. 

 

Forældrenes ansvar:

 • At lytte til elevernes stemme og give den til kende over for skolen, hvis eleven ikke selv kan.

 • At samarbejde med skolen om at tilrettelægge den bedst mulige skoledag.

 • At medvirke til Booke en skole-hjem-samtale efter behov. (Mindst to pr. skoleår)

 • At bruge mulighederne for kommunikation efter behov.

 

Elevens ansvar

 • At give sin stemme til kende, så godt han/hun kan (både verbalt og non-verbalt)

 

Løbende kommunikation 

Formål:

Formålet med rammen for den løbende kommunikation er at sikre tydelighed samt mindske barrierer, der kan hindre det gode samarbejde mellem skole og forældre.

Mål:

 • Kommunikationen mellem skole og hjem opleves af alle parter som anerkendende, åben og respektfuld.

 • Forældre kan holde sig opdateret omkring såvel de praktiske som de indholdsmæssige dele af deres barns skoledag.

 • Skolen er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.

 • Alle forældre og ansatte kender skolens retningslinjer for, hvem de skal kontakte i forskellige situationer

 

Skolens ansvar:

 • At sikre, at alle forældre er informeret om, hvem de skal kontakte i forskellige situationer samt hvilke træffetider, de enkelte ansatte har.

 • At informere en elevs forældre så hurtigt som muligt, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige problemer, herunder fravær.

 • At behandle bekymringer og evt. utilfredshed fra forældre så hurtigt som muligt med henblik på en tilfredsstillende løsning for begge parter.

 • At tilstræbe at kommunikere tydeligt og rettidigt til forældrene.

 • At svare så hurtigt som muligt på henvendelser fra forældrene - som hovedregel indenfor 2 arbejdsdage.

Forældrenes ansvar:

 • At anvende AULA, som den primære kilde til information og kommunikation i forbindelse med skolehjemsamarbejdet.

 • At kontakte skolens ansatte inden for deres træffetider.

 • At holde sig orienteret om deres elevs skolegang.

 • At orientere skolen - som udgangspunkt - hvis der er væsentlige forhold i familien, som har betydning for barnets skolegang

 • At tage direkte kontakt til de involverede lærere/pædagoger med henblik på løsning af et problem - som udgangspunkt - hvis forældrene er utilfredse med forhold omkring deres barns skolegang. Findes der ikke en løsning på denne måde, retter forældrene som udgangspunkt henvendelse til afdelingslederen

 • At henvende sig til skolebestyrelsen - som udgangspunkt - hvis de oplever, at principper, værdiregelsæt, antimobbestrategi og ordensregler, som skolebestyrelsen har fastsat, ikke efterleves

 • At tage direkte kontakt til andre forældre, hvis de oplever, at der er konflikt mellem eget barn og en anden elev, med henblik på løsning af konflikten. Relevante ansatte på skolen bør inddrages, hvis det vurderes at kunne bidrage til løsning af konflikten.

 

God skik ved brug af AULA:

 • For at undgå unødige konflikter, er det vigtigt, at kommunikationen er tydelig, og at alle viser respekt i beskeder, som sendes

 • Skriv kort, præcist og i en sober tone

 • Brug et sprog, som du vil bruge, hvis du står ansigt til ansigt med modtageren

 • Afsenderen er ansvarlig for god kommunikation, men det er modtageren som bedømmer det

 • Overvej, hvem der skal være modtager, og om beskeden er relevant for alle

 • Overvej, om det er bedre med en personlig kontakt

 • AULA må ikke benyttes til negativ omtale eller sladder om tredje personer (forældre, elever og lærere)

 • De beskeder, du skriver, skal kunne tåle at komme ud i åbent forum

 • Beskeder og øvrig kommunikation må ikke i sin sproglige stil og indhold krænke anden part

 

Forældres deltagelse i elevens skoleliv 

Formål:

Forældrenes deltagelse i skolens liv skal styrke opbakningen til skolen og fællesskabet i klassen, herunder i et samarbejde tage ansvar for den enkelte elevs faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.

Mål:

 • Alle forældres ressourcer sættes i spil så godt som muligt til gavn for elevernes trivsel og læring.

 • Alle forældre er bevidste om, at deres engagement i deres elevs skolegang er vigtig for barnets læring og trivsel.

 • Sociale og faglige arrangementer på skolen giver forældrene et indblik i deres barns hverdag på skolen og medvirker til at fremme såvel elev- som forældrefællesskaber i klassen

Skolens ansvar:

 • At tilstræbe at planlægge undervisningen, så forældrenes involvering i deres barns læring i så høj grad som muligt bidrager til barnets faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.

 • At arbejde for, at forældrene bliver bevidste om, at deres deltagelse i elevens skolegang er vigtig for elevens læring og trivsel.

 • At arbejde for, at forældrene ved, hvordan de kan støtte deres elevs læring i skolen bl.a. ved aktiviteter uden for skoletiden.

 • At tilstræbe at planlægge sociale og faglige arrangementer, så flest mulige forældre kan deltage.

 • At arbejde for at informere forældrene om, at de er velkomne til at deltage i barnets undervisning, hvis det er aftalt med læreren.

Forældrenes ansvar:

 • At tilstræbe at støtte deres barns læring i videst muligt omfang i såvel skolen som i hjemmet.

 • At sørge for - som udgangspunkt - at deres barn møder undervisningsparat i skolen. Herunder at forældrene signalerer, at skolen er vigtig, samt at eleven er velforberedt og respekterer skolens regler og almindelige normer for god opførsel.

 • At tilstræbe at deltage i de faglige og sociale arrangementer på skolen.

 • At tilstræbe at arbejde for et stærkt forældrefællesskab, så alle elevers læring og trivsel højnes.

De formelle rammer

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 2, stk. 3, at: ”Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål”.

 

De næste skridt:

 1. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.

 2. Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.

 3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.

Godkendt i skolebestyrelsen 29. februar 2024