Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skole-hjem-samarbejdet

Strib Skoles vision er at være den bedste skole for den enkelte og for fællesskabet; en skole hvor alle respekterer hinanden, og hvor alle hjælper hinanden med at trives i det daglige, for i fællesskab at nå frem til det faglige og sociale resultat, som gavner den enkelte og fællesskabet mest muligt. Vi ønsker en skole, hvor forældre, medarbejdere og ledelse har et tillidsfuldt og åbent samarbejde om den fælles opgave det er, at sikre alle elevers trivsel og udvikling. 

Af Strib Skoles værdigrundlag fremgår, at vi ønsker at fremme et læringsmiljø, der udfordrer eleverne alsidigt og hvor der lægges vægt på, at eleverne tilegner sig:

 • faglig viden
 • praktisk-musiske færdigheder
 • at kunne arbejde selvstændigt
 • at undre sig, tænke kritisk og danne egne meninger
 • at selvværd, ansvar, tolerance og respekt for hinandens forskellighed er en selvfølge

 

Med henblik på at skabe det bedst mulige samarbejds- og undervisningsmiljø for både elever, forældre og medarbejdere ønsker Strib Skole at synliggøre de gensidige forventninger, som de forskellige parter møder hinanden med.

Strib Skole ønsker at tilbyde en undervisning af høj kvalitet. Det betyder, at:

 • der er relevante undervisningsmaterialer
 • underviserne er fagligt dygtige og ønsker at dygtiggøre sig
 • man arbejder mod de overordnede faglige mål og de mål, der er aftalt i elevplanen

 

Strib Skole ønsker at vægte selvværd, ansvar, tolerance og respekt. Det betyder at:

 • vi i skolens dagligdag arbejder med en anerkendende og positiv tilgang til alle elever, så de får optimale muligheder for at opleve tolerance, accept og succes og derigennem udvikler selvtillid og selvværd
 • at eleverne lærer at acceptere, at vi er forskellige
 • at eleverne er medansvarlige for det gode samarbejde og samvær

 

Strib Skole forventer, at alle indgår i et positivt samarbejde. Det betyder at:

 • forældre og medarbejdere er positive ved henvendelser
 • at dialogen mellem skole og hjem er konstruktiv
 • forældre henvender sig til skolen, hvis noget skal forklares eller drøftes
 • forældre og elever deltager i skolens sociale arrangementer i videst mulig omfang 
 • forældre tager medansvar, giver støtte og opbakning til elevens skolehverdag.

 

En forudsætning for et velfungerende samarbejde mellem skole og hjem er, at man gensidigt hen-vender sig til de(n) pågældende for at få afklaret evt. misforståelser, tvivlsspørgsmål o. lign. Går noget galt i samarbejdet, er den bedste løsning den direkte kommunikation og/eller dialog mellem de involverede parter. Ledelsen kan inddrages ved fortsatte vanskeligheder i samarbejdet.    
 

Når vi, skole og hjem, samarbejder,  gør vi det på forskellige måder

Kontaktbog 

Daglig kommunikation mellem hjem og skole vedrørende konkrete korte informationer, fx ved anmodning om fri fra skole, meddelelser om fravær pga. sygdom og andre individuelle infor-mationer foregår i den digitale kontaktbog. 

Der gøres opmærksom på, at al kommunikation vedr. den enkelte elev i kontaktbogen arkiveres og anvendes som portefølje.

Løbende orientering og årsplaner

Lærerne orienterer om klassens hverdag og aktiviteter samt om særlige arrangementer i klassen eller på årgange på forældreintra, når det er relevant. Årsplaner er tilgængelige i Meebook.

Fælles ’Forældreinfo’ 

Ledelsen udgiver en fælles information for hele skolen. Denne udkommer efter behov.

Skoleintra

Består af en elevdel (Elevintra) og en forældredel (Forældreintra). Langt de fleste informationsbreve sendes via Forældreintra. 
Retningslinjer for brug af Forældreintra:
•    Forældreintra er den primære kilde til information og kommunikation i forbindelse med skole-hjem-samarbejdet
•    for at undgå unødige konflikter, er det vigtigt, at kommunikationen er tydelig, og at alle viser respekt i beskeder, som sendes
God skik for brug af Forældreintra:
•    skriv kort, præcist og i en sober tone
•    brug et sprog, som du vil bruge, hvis du står ansigt til ansigt med modtageren
•    afsenderen er ansvarlig for god kommunikation, men det er modtageren som bedømmer det
•    overvej hvem der skal være modtager og om beskeden er relevant for alle
•    overvej om det er bedre med en personlig kontakt
•    Forældreintra må ikke benyttes til negativ omtale eller sladder om tredje personer (forældre, elever og lærere)
•    de beskeder, du skriver, skal kunne tåle at komme ud i åbent forum
•    beskeder og øvrig kommunikation må ikke i sin sproglige stil og indhold krænke anden part

Skolens hjemmeside

Denne bliver løbende opdateret og udbygget med oplysninger og billeder fra skolens mange aktiviteter. 

Forældremøder    

Der afholdes et årligt forældremøde, hvor klassens dansk- og matematiklærer deltager. I indsko-lingen deltager desuden skolepædagogen. Dagsorden til mødet udarbejdes i samråd med forældre-rådet i klassen. På forældremødet kan fx årsplanerne uddybes, ligesom fagenes lærings- og arbejds-metoder kan fremlægges. Der kan ligeledes væres en dialog om klassens trivsel og sociale liv. 

Principper for det gode forældremøde:
Gennemførelse:
•    Forældrene har et fælles ansvar for, at alle klassens elever udvikler sig og trives gennem skolelivet. Forældresamarbejdet betyder, at dette ansvar ikke alene gælder for ens eget barn, men at der også er et ansvar for klassens øvrige elever og dermed fællesskabet. En god forældredialog omkring klassens børn og deres trivsel har en forebyggende effekt og gør det lettere at handle, når behovet opstår.
God mødeskik:
•    Hvis møderne omkring klassen skal blive en succes, er det meget vigtigt, at deltagerne møder op med åbent sind og samtidigt respekterer de øvrige forældres holdninger og synspunkter. På møderne vil der blive drøftet emner, som vil blive diskuteret, uden der opnås en fælles enighed. Respekten for forskelligheden i forældregruppen er her lige så vigtig, som den er blandt eleverne.
•    Tonen skal derfor være venlig og anerkendende, og meningsudvekslingerne afvikles med respekt for andres meninger. Forældremøderne er af stor betydning for klassens liv, idet den måde, hvorpå forældrene taler med hinanden i en respektfuld tone bliver til børnenes måde at være sammen på.
•    Ved forældremødet er det vigtigt, at forældre og skolens ansatte udviser gensidig tillid og respekt for forskellighed, faglighed og hinandens perspektiver. Et godt samarbejde og konstruktiv dialog er betydningsfuldt for elevernes trivsel og læring.

Forældremøderne bør være karakteriseret ved en åben og tillidsfuld dialog, hvor alle kan tale frit. Forældremøder kan ikke omhandle en enkelt elev, med mindre andet er aftalt med den enkelte elevs forældre. Hvis tonen ikke holdes på et ordentligt niveau, skal ordstyrer bryde ind. 

Klassearrangementer    

Klassearrangementer arrangeres som udgangspunkt af klassens
forældreråd. Arrangementerne lægger vægt på det sociale samvær 
og både eleverne, forældrene (og evt. søskende) inviteres. For at 
understøtte fællesskabet i klassen, blandt både elever og forældre,
er det vigtigt, at alle forældre møder op til disse arrangementer og
deltager i klassens aktiviteter i videst muligt omfang.

Skole-hjem-samtaler    

I 0.- 1. kl. er der 2 skole-hjem-samtaler pr. skoleår. Eleverne kan deltage i samtalerne.
I 2.-3. kl. er der én årlig skole-hjem-samtale. Eleverne kan deltage i samtalen.
I 4.- 9. kl. er der én årlig skole-hjem-samtale. Eleverne deltager i samtalen.

Der er afsat 15 min. til hver skole-hjem-samtale. Ved samtalerne er der fokus på elevernes per-sonlige, sociale og faglige udvikling, samt på hvordan skole og hjem bedst muligt kan understøtte udviklingen.    

Du kan læse mere om, hvad dit barn skal lære her

Elevplaner    

Denne udarbejdes af klasseteamet og udgives i Meebook, oftest
i forbindelse med skole-hjem-samtalen. Den kan være omdrejnings-
punkt for skole-hjem-samtalen. Elevplanen er en vigtig del af evalueringen af undervisningen for den enkelte elev og er et værktøj til at fastholde oplysninger og aftaler samt skabe overblik over ele-vens helhedssituation i skolen.

Nationale test

De nationale test er et værktøj til evaluering af elevernes kundskaber og færdigheder. Testene er et pædagogisk redskab til lærerne, og de kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af undervisningen. Eleverne gennemfører igennem deres skoletid 10 obligatoriske nationale test og en række frivillige inden for forskellige fag. Efter de obligatoriske test får forældrene en kort skriftlig tilbagemelding om resultatet. 

Elevsamtaler

Elevsamtalen er samtaler imellem elev og klasselærer. Samtalerne er med til at opbygge et gensidigt tillidsforhold mellem elev og klasselærer og giver sidstnævnte bedre forudsætninger for at vejlede den enkelte elev individuelt.
Elevsamtalerne giver elev og lærer mulighed for at tale sammen om både det faglige, om ting der vedrører eleven, og om hvordan eleven trives i skolen og har det med kammeraterne.