MENU
Aula_close Layer 1
Middelfart kommune
Mobil menu

Klassedannelse

Strib Skoles principper for klassedannelse

Overgang mellem børnehave og skole:                                                                                                                              

Med henblik på at skabe helhed og sammenhæng i overgangen fra daginstitution til skole, indgår skolen i et samarbejde med skoledistriktets daginstitutioner.
Note: Der henvises i øvrigt til rapport om overgang fra børnehave til skole.

Børnehaveklassedannelse

•    Klasserne skal være lige store, og der skal være en ligelig fordeling af piger/ drenge. 
•    Klasserne tilstræbes i sin helhed at blive harmoniske m.h.t. sociale og læringsmæssige forhold. 
•    Viden fra overleveringsmøder med børnehaverne og observationer fra perioden med ”tidlig SFO-start” danne baggrund for klassedannelsen.
•    Viden fra forældresamtaler i foråret indgår ved klassedannelsen
•    I skoleåret 2020-21 finder den endelige klassedannelse sted senest januar 2021

Klassedannelse ved dannelse af klasser senere i skoleforløbet:  

Det er hensigten, at der dannes velfungerende klasser, der kan danne rammen omkring undervis-ningen, den enkelte elevs trivsel og udvikling samt et godt fællesskab. 

Når skoleudvalget beslutter sammenlægning af klasser tages der stilling til, om eleverne skal fortsætte i de eksisterende klasser. Dette sker med udgangspunkt i klassernes elevtal, sammensætning og historik. Beslutning om dette sker i et samarbejde mellem skolens ledelse og lærere/pædagoger for klasserne.
Forældrene informeres om forløbet omkring klassedannelsen, når denne er fastlagt.

Viden fra elevsamtaler og skolehjemsamtaler indgår som baggrundsmateriale for arbejdet med klassedannelser.

Der tages ved planlægningen af hvert skoleår stilling til måden at sammensætte klasserne på.

Ved dannelse af nye klasser tilstræbes det, at eleverne fordeles lige ud fra faglige, sociale og kønsmæssige kriterier.

Klassedannelsen kan ske på følgende måder:
•    De eksisterende klasser fortsætter 
•    En af de eksisterende klasser opløses, og eleverne deles i de øvrige klasser
•    Eksisterende klasser opløses, og der dannes nye klasser 
 
Det er skolens leder, der træffer den endelige beslutning om klassedannelsen
Når klassedannelsen er afsluttet arbejdes der bevidst på forskellig vis med at opnår en hurtig og god integration af elever i de nye klasser.