Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Børn med særlige behov

Samarbejde omkring børn med særlige behov i Strib SFO

Sammenhæng:

Pædagogen er fuldgyldigt medlem af klassens team og har årligt 200 timer i undervisningsregi. Det ses som en del af klasseteamets arbejde at snakke om klassens – samt den enkeltes trivsel og udvikling. Det er i klasseteamet man sætter fælles fokus på børn med særlige behov, - særlig indsats – socialt som fagligt.

Pædagogen inddrager SFO personale til sparring – og der iværksættes fælles indsats i skole og SFO.

Mål:

Vi ønsker en tidlig fælles indsats i forhold til børn med særlige behov, hvor samarbejdet mellem hjemmet, skole og SFO er tydeligt og gennemskueligt for alle parter. Vi ønsker de bedste trivsel – og udviklingsbetingelser for det enkelte barn.

Der skal være klar – tydelig og positiv kommunikation og dialog mellem alle samarbejdspartner, så barnet har en oplevelse af tryghed og samarbejde; - at vi alle vil barnet det bedste.

Tiltag:

Det er vores ansvar og pligt at skabe åbenhed omkring bekymringer og iagttagelser af børn der har det svært – udviser mistrivsel eller ændret adfærd. Dette skal der skabes fagligt forum til på p – møder, afdelingsmøder og klasseteamsmøder. Dernæst er det vigtigt, at vi tidligt inddrager familien – gøre opmærksom på observationer og bekymringer – for at indkredse og forstå sammenhængen af den givne problemstilling. Vi indkalder forældre og andre relevante samarbejdspartnere i forhold til fælles indsats.

Det er vigtigt at få defineret hvad hvert forum i barnets liv; skole/SFO/hjemmet realistisk kan bidrage med i indsatsen – og hvad der vægtes i indsatsen, samt at der er en rød tråd fra skole/SFO til hjemmet.

Der aftales hvem der er tovholder i forhold til hjemmet; pædagog eller lærer afhængigt af hvor – og hvad indsatsen er.

Skolens interne procedurer for børn med særlige behov – bekymringsmøder, PPR, AKT inddrages hvis nødvendigt.

Tegn:

Oplever vi en bedring i udvikling og trivsel for det pågældende barn. Er indsatsen den rigtige? – optimalt i forhold til problemstillingen? Gør vi det vi siger vi gør? Skal der ske ændringer?

Vi iagttager og støtter barnet og taler løbende med kollegaer og samarbejdspartner om det pågældende barn. Vi indhenter oplysninger og fører logbog.

Hvis vi finder det relevant i forhold til det pågældende barn – inviteres barnet til en trivsels samtale med en voksen, hvor barnet føler sig tryg og sikker.

Evaulering:

Der evalueres i relevante forums; P – møder, afdelingsmøder of klasseteamsmøder. Forældre indkaldes til opfølgningsmøde, hvor der evalueres på fælles indsats, ændringer og udarbejdes fælles forløb for den fremtidige indsats – eller indsatsen afsluttes.