Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Undervisningens organisering

Princip for undervisningens organisering på Strib Skole

 

Formål

Formålet med princippet for undervisningens organisering er at skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for dannelse, læring og trivsel. Der lægges vægt på, at eleverne tilegner sig:

 • faglig viden og færdigheder
 • praktisk-musiske færdigheder
 • at kunne arbejde selvstændigt og at samarbejde
 • at undre sig, tænke kritisk og danne egne meninger
 • at selvværd, ansvar, tolerance og respekt for hinandens forskelligheder er en selvfølge.

På Strib Skole skal undervisningen tilrettelægges således, at der sikres kontinuitet og sammenhæng i elevernes skoleliv, så eleverne opleve en glæde ved og lyst til at lære.

I henhold til skolens værdigrundlag skal eleverne opleve et læringsmiljø, der er kendetegnet ved

 • At bevægelse indgår som en naturlig del af skoledagen
 • At undervisningen understøttes af læring på mange måder
 • At skoledagen har variation og sammenhæng
 • At der er udfordringer til alle
 • At der er demokratisk læring
 • At alle deltager i fællesskabet (inklusion)
 • At alle har værdi for fællesskabet
 • At arbejdet med læsning sker i alle fag
 • At IT indgår som en integreret del af undervisningen
 • At internationalisering og entreprenørskab indgår som elementer i skoleåret.

Afdelingsopdelt skole

Strib Skoles fysiske indretning i fire afdelinger danner udgangspunkt for skolens afdelingsopdeling:

 • Indskolingen (0.-3. klasse og SFO)
 • Mellemtrinnet (4.-6. klasse)
 • Udskolingen (7.-9. klasse)
 • Karlsvognen

Det tilstræbes, at eleverne understøttes bedst muligt i overgangene mellem afdelingerne, hvor udgangspunktet er, at der er lærerskift.

Elevernes indplacering i klasser

Se særskilt princip for klassedannelse.

 Elevernes undervisningstimetal

I løbet af foråret forud for et nyt skoleår godkender skolebestyrelsen en timefordelingsplan, der tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets vejledende timetal, bilag 1 til folkeskoleloven.

Det tilstræbes

 • at minimumstimetal følges
 • at der tages afsæt i vejledende timetal
 • at tildele resurser til
  • forebyggende, supplerende undervisning
  • specialpædagogiske tiltag i den almindelige undervisning og specialundervisning
  • undervisning af elever med specifikke faglige vanskeligheder og/eller trivselsproblematikker ved holddannelse
  • holddannelse med henblik på at understøtte elever, der er ikke-uddannelsesparate.

Skoledagens længde

Skolen har fået dispensation i henhold til §16 d og elevernes skoledage er tilrettelagt, således at undervisningen:

 • I indskolingen er organiseret således:
  • 1. halvår: 3 dage kl. 8.00-14.00 og 2 dage kl. 8.00-13.00
  • 2. halvår: 2 dage kl. 8.00-14.00 og 3. dage kl. 8.00-13.00
 • På mellemtrinnet i tidsrummet kl. 8.00-15.00 (en dag/uge) og kl. 8.00-14.00 (fire dage/uge)
 • I udskolingen i tidsrummet kl. 8.00-15.00 (tre dage/uge) og kl. 8.00-14.00 (to dage/uge)
 • I Karlsvognen følges timetallene for de klassetrin, som undervisningen tilrettelægges efter.

Det tilstræbes i skemalægningen, at skoledagen på fredage slutter henholdsvis kl. 13.00 og 14.00.

En varieret skoledag og skemalægning

 • Skemalægningen har som mål at sikre eleverne en både sammenhængende og varieret skoledag
 • Skoledagen begynder med morgensamling i alle afdelinger. Morgensamlingerne har til formål at understøtte sammenhængskraft, fællesskabsfølelse, trivsel og læring
 • Skoledagen planlægges under hensyntagen til elevernes behov for pauser i løbet af skoledagen og tid til at spise
 • I indskolingen tilstræbes det at skemalægningen skal tage højde for et tæt samarbejde mellem SFO-personalet og lærerne
 • Skolen tilstræber, at skoledagen planlægges, så der er mulighed for samarbejde med eksterne parter
 • Det tilstræbes, at der er faglokaler til rådighed i så mange af de fag, der stiller krav om et specielt faglokale
 • Det tilstræbes, at de praktisk-musiske fag fordeles jævnt på alle ugens fem dage
 • Det tilstræbes at der ikke er undervisning til kl. 15 om fredagen på mellemtrinnet
 • Det tilstræbes, at faglærere på tværs af klasser på årgange har mulighed for at lave holddeling
 • Skolen tilstræber, at skemaet og evt. skemaændringer er kendt af elever, forældre og relevante samarbejdspartnere.

Lektiehjælp

 • Skolen tilstræber at integrere lektiehjælp i den faglige undervisning

Se i øvrigt ”Lektieintegreret undervisning ved Strib Skole”.

(Tvær-)Faglig fordybelse

Skoleåret tilrettelægges således, at der er min. ti omlagte dage.

Omlagte dage giver anderledes muligheder for, at elever og lærere/SFO-personaler kan arbejde koncentreret med et eller flere faglige områder, hvor samme tema kendetegner hele dagen. I en mere helhedsorienteret undervisning, der ikke afbrydes af timeskift, er der muligheder for faglig fordybelse, naturlig progression i undervisningen og elevernes læring samt oplevelse af faget i andre sammenhænge, end der er mulighed for i den almindelige skemalagte undervisning. De omlagte dage er inddelt i fire kategorier:

 • Humanistiske fag
  • dansk
  • historie
  • kristendom
  • samfundsfag
  • engelsk
  • tysk
 • Naturfaglige fag
  • matematik
  • natur/teknologi
  • biologi, geografi, fysik/kemi
 • Praktisk-musiske fag
  • musik
  • idræt
  • håndværk/design
  • billedkunst
 • Understøttende undervisning i indskolingen.
   
  Der kan således tages udgangspunkt i et eller flere fag inden for de enkelte kategorier. De omlagte dage kan være fagdage, tema- og projektuger. De kan organiseres på tværs af klasser og årgange, når det giver mening og er praktisk muligt.

Undervisningsdifferentiering

 • Skolen tilstræber, at undervisningen tilrettelægges med hensyntagen til de enkelte elevers faglige og personlige forudsætninger og sikrer den enkelte elevs faglige progression
 • Skolen tilstræber, at der er udfordringer til alle elever

Holddannelse

Der arbejdes med holddannelse efter folkeskolelovens §25a, der angiver, at undervisningen kan organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.

 • Skolen tilstræber at bruge fleksibel holddannelse på tværs af klasser, når det kan fremme undervisningsdifferentiering, elevernes motivation og trivsel samt fællesskabet på skolen
 • Skolen tilstræber, at grundlaget for holdplacering er tydelig for den enkelte elev
 • Skolen tilstræber at evaluere holddannelse løbende.

Der skal i skemalægningen skabes mulighed for holddannelse i flest mulige timer i flest mulige fag.

Den åbne skole

Skolen indgår i samarbejder med virksomheder, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner.

Personer, der ikke er ansat ved kommunens skolevæsen, kan i begrænset omfang varetage undervisningsopgaver i folkeskolens fag og obligatoriske emner og understøttende undervisning.

Bevægelse

Skolen tilstræber, at bevægelse inddrages hver dag i både den understøttende og fagopdelte undervisning.

Bevægelse kan finde sted på flere måder på de forskellige årgange. Aktiviteterne har til formål at udvikle eleverne motorisk, give eleverne lysten til bevægelse samt at understøtte den faglige læring både med hensyn til form og indhold.

Valgfag i udskolingen

 • Skolen tilstræber, at udbuddet af valgfag er alsidigt og tilgodeser, at eleverne udfordres både fagligt og kreativt
 • Skolen tilstræber, at samarbejde med fx foreningsliv, musikskole samt ungdomsskole om udbuddet af valgfag.

Camp

7. og 8. klasserne på Strib Skole deltager i de kommunale camps, hvor der er en bred palet af tilbud, som eleverne kan søge. Alle camp er tilrettelagt med læringsmål.

Vikardækning

 • Så vidt det er muligt tilstræber skolen et højt fagligt niveau i undervisningen ved vikardækning
 • Skolen tilstræber, at vikardækningen så vidt muligt foretages af en lærer eller pædagog, som eleverne kender i forvejen
 • Skolen tilstræber en vedvarende og sammenhængende vikardækning ved en undervisers længerevarende fravær.

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som ligger ud over folkeskolens faste fag og emner. Aktiviteterne i understøttende undervisning skal:

understøtte den faglige undervisning

og/ eller styrke eleverne personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel.

I understøttende undervisning har eleverne mulighed for faglig fordybelse og for at arbejde bredt med deres evner og interesser.

Understøtte den faglige undervisning
I den understøttende undervisning i indskolingen skal eleverne kunne afprøve, træne og udvikle de færdigheder og kompetencer, som de har fået i den fagopdelte undervisning.

Aktiviteterne kan for eksempel være faglig fordybelse og udvikling af personlige og sociale kompetencer. Den understøttende undervisning giver tid til, at eleverne kan lære på flere forskellige måder. Her er for eksempel mulighed for en tæt kobling mellem teori og praksis.

Der er ikke formuleret Fælles Mål for understøttende undervisning. Men læringsaktiviteterne skal understøtte Fælles Mål for fagene og folkeskolens formål.

Styrke eleverne personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel

I den understøttende undervisning kan der arbejdes med at styrke klassefællesskabet og med de enkelte elevers sociale kompetencer.

Der kan arbejdes med obligatoriske emner og tværgående temaer:

 • Færdselslære
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Uddannelse og job
 • Innovation og entreprenørskab
 • It og medier
 • Sproglig udvikling
 • Elevernes alsidige udvikling.

Samtaler, bevægelse og samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv og andre aktiviteter, der støtter elevernes alsidige udvikling og motivation, kan også finde sted i den understøttende undervisning.

I den understøttende undervisning kan der også være fokus på at give eleverne kundskaber og færdigheder, der fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling, fx at eleven oplever at have kontrol over egen situation i skolen, at være engageret i undervisningen samt at kunne udfordre og bruge sine styrker og læringsmåder.

Organisering af understøttende undervisning

 • I indskolingen varetager klasseSFO-personalerne understøttende undervisning, og undervisningen planlægges i et samarbejde i klasseteamet.
 • På 8. årgang er understøttende undervisning tilrettelagt med fokus på bevægelse
 • På 7. årgang indgår konfirmandundervisning i understøttende undervisning i perioder i løbet af skoleåret.

Supplerende undervisning og specialundervisning

Skolen tilstræber at tildele resurser til supplerende undervisning, der er supplement til almindelig klasseundervisning. Skolen søger at anvende resurserne til området dynamisk med afsæt i at:

 • Skolen samarbejder med forældrene og eleven som tilrettelæggelsen af den supplerende undervisning
 • Supplerende undervisning primært tilrettelægges som holddannelse
 • Supplerende undervisning placeres således at der er mulighed for at placere lektionerne efter behov og under behørig hensyntagen til lovgivning for området
 • Den samlede undervisningstid for elever, der får supplerende undervisning, ikke overstiger det fastsatte loft for den højeste samlede undervisningstid
 • Skolen skal have den fornødne specialpædagogiske kompetence i personalegruppen.

Dansk som andetsprog

Skolen tilstræber at tildele resurser til supplerende undervisning, der er supplement til almindelig klasseundervisning. Skolen søger at anvende resurserne til området dynamisk med afsæt i at:

 • Skolen tilstræber at gøre forældre til to-sprogede elever opmærksomme på muligheden for undervisning af eleverne i dansk som andetsprog
 • Organisering af undervisningen i dansk som andetsprog skal så vidt muligt tage hensyn til elevernes behov for at være en del af klassefællesskabet
 • Skolen tilstræber, at den samlede undervisningstid for elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, ikke overstiger det fastsatte loft for den højest samlede undervisningstid.

Sygeundervisning

Skolen tilbyder sygeundervisning i henhold til Folkeskoleloven §23.

 

 

Godkendt i skolebestyrelsen:                           20. juni 2019