Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Internationalisering

Internationalisering  på Strib Skole
Politik for den internationale dimension 2017-2020

Formål med internationalisering

Internationalt udsyn er centralt for hver enkelt elevs dannelse og evne til at vælge sin egen vej gennem livet, men også i stigende grad et krav for at kunne begå sig som medborger i et globalt samfund. Derfor er det afgørende, at de i deres skoletid oplever glæden ved at være aktive i et internationalt læringsmiljø, således at de forlader skolen med indsigt og kompetencer, som de kan anvende i en globaliseret verden.

Globalisering medfører en faglig og arbejdsmæssig udviskning af grænser, og det er afgørende, at eleverne er klædt på til denne verden. Elever, der dannes og uddannes i den danske folkeskole i dag, vil i deres senere arbejds- og privatliv indgå i internationale relationer i et omfang, vi endnu ikke har kendskab til. Arbejdet med den internationale dimension styrker elevernes muligheder for at navigere i en globaliseret verden.

Evnen til at samarbejde og forståelsen for fremmede mennesker og kulturer er afgørende for at kunne indgå i ligeværdige relationer. Indgår elever i en række relationer med multikulturelle input i forhold til forskellige problemstillinger i deres skoletid, opnår de en åbenhed og en nysgerrighed. Derved afhjælpes fremmedgørelse mellem de forskellige segmenter i samfundet. 
Internationalisering er et anliggende for alle fag. Internationalisering defineres som en tilgang, der udvikler elevernes:

 • Viden om andre lande og deres kulturer og værdier
 • Evne til at sætte sig i andres sted
 • Bevidsthed om globale sammenhænge
 • Interkulturelle kompetencer

Interkulturelle kompetencer er evnen til at agere i et globalt samfund. Disse kompetencer medfører, at eleverne er bevidste om eget perspektiv, og at deres tænkning blandt andet er kulturelt bestemt. Interkulturelle kompetencer kommer til udtryk i elevens evne til interaktion.

Et internationalt læringsmiljø på Strib Skole

Med afsæt i Strib Skoles værdigrundlag er et INTERNATIONALT LÆRINGSMILJØ, et miljø der udfordrer eleverne alsidigt, og der lægges vægt på følgende:   

 • Udveksling og udvikling af faglig viden og færdigheder  
 • Praktisk – musiske færdigheder
 • At kunne arbejde selvstændigt og at samarbejde
 • At undre sig, tænke kritisk og danne egne meninger 
 • At selvværd, ansvar, tolerance og respekt for hinandens forskellighed er en selvfølge
 • At eleverne reflekterer over egen identitet i mødet med andre kulturer

Progressionsmål

Progressionen i arbejdet med internationalisering på Strib Skole er for:

 • Indskoling:

Eleven har begyndende forståelse af egen identitet og kulturel baggrund og kan orientere sig i simple lokale, nationale og internationale kontekster

 • Mellemtrin: 

Eleven kan på baggrund af forståelse af egen identitet og kulturel baggrund være aktive, tilegne sig færdigheder og udvikle kompetencer i internationale læringsmiljøer 

 • Udskoling: 

Eleven kan på baggrund af forståelse af samspillet mellem identitet og kulturel baggrund være aktive, tilegne sig færdigheder, udvikle kompetencer samt vurdere i internationale læringsmiljøer

Organisering

På Strib Skole er arbejdet med internationalisering organiseret sådan, at der arbejdes på flere niveauer med henblik på at skabe sammenhæng mellem politik, handlingsplan og elevernes læring i skolehverdagen. 
Organiseringen er således:
 

Internationale koordinatorer
En international koordinator for hver afdeling:

 • Indskoling: skole og SFO
 • Mellemtrin/Karlsvognen
 • Udskoling

De internationale koordinatorers overordnede opgave og funktion er at facilitere processer i afdelinger og teams, hvor lærere og elever lærer i internationale læringsmiljøer. De internationale koordinatorer vil kunne bidrage praksisnært og som medpraktiserende, fx opstart af undervisningsforløb, deltagelse i fordybelsesdage og fordybelsesuger.
 

Internationalisering og pædagogisk læringscenter
Internationalisering på Strib Skole er en del af pædagogisk læringscenter, idet formålet for det pædagogiske læringscenter er at fremme elevers læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag ved at understøtte og udvikle læringsrelaterede aktiviteter for eleverne. Desuden skal det pædagogiske læringscenter inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater.
Inden for internationalisering skal det pædagogiske læringscenter derfor medvirke til at:

 • formidle internationale kulturtilbud til børn og unge
 • sætte forskningsbaseret viden om læring i internationale læringsmiljøer i spil på skolen 
 • understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner.

Internationalt udvalg på Strib Skole

Internationalt udvalg er sammensat af skoleledelse og de internationale koordinatorer. Udvalgets overordnede opgave og funktion er at understøtte internationale skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen og at understøtte processer på skoleniveau. Det er også udvalgets opgave at være koordinerende i forhold til de øvrige fokusområder på Strib Skole, således at der opleves sammenhæng og helhed i læringsaktiviteterne på skolen.

Kommunalt internationalt netværk
De internationale koordinatorer er aktive i det kommunale internationale netværk, som vi ser som et læringsmiljø, hvor koordinatorerne: 

 • udveksler og udvikler faglig viden og færdigheder  
 • undrer sig, tænker kritisk og danner egne meninger 
 • har fokus på at inspirere og facilitere processer på egne skoler.

Evaluering

Evaluering ses som et værktøj til at producere viden og fastholde erfaringer med internationalisering for den enkelte elev og lærer/pædagog, i den enkelte afdeling og på skoleniveau. Derfor er evaluering organiseret således:

 • Den enkelte lærer/pædagog ved de enkelte projekter
 • Koordinatorerne ved større projekter
 • Internationalt udvalg, Pædagogisk Råd ved evaluering af handlingsplan
 • Internationalt udvalg, Pædagogisk Råd og skolebestyrelse ved evaluering af politik 

IT 

I arbejdet med internationalisering prioriteres det, at IT og digitale læringsplatforme er tilgængelige og kan anvendes til at understøtte elever og lærere/pædagogers læreprocesser i internationale miljøer.
Der er således fokus på:

 • Udvikling af underviseres og elevers IT-kompetencer, således at eleverne oplever flow i læringsprocesser
 • Samarbejde mellem de internationale koordinatorer og IT-vejledere 
 • Kommunikation via:
 1. Mail
 2. E-twinning
 3. Sociale medier
 4. Videokonferencer

Information

Information om arbejdet med internationalisering ses på lige fod med information om andre læringsaktiviteter på Strib Skole som vigtig. Der informeres løbende i følgende fora:

 • Skolens hjemmeside
 • Forældre og elevdel i AULA før, under og efter læringsforløb i klasser, på årgange eller i afdelinger
 • Udstillinger i PLC
 • Presse ved særlige læringsaktiviteter


Det er et mål, at vores information om læringsaktiviteter kan bidrage til, at alle interessenter omkring Strib Skole har mulighed for løbende at få indblik i internationale læringsaktiviteter på skolen.
Opgavefordeling i forhold til informationsopgaver er beskrevet i handlingsplanen. 

Skabe netværk

En vigtig del af arbejdet med at udvikle et internationalt læringsmiljø for eleverne på Strib Skole er at deltage, samarbejde og videndele. Strib Skole indgår på nuværende tidspunkt i det kommunale internationale netværk for alle skoler i Middelfart Kommune. At skabe internationale kontakter er en opgave for alle: skolebestyrelse, forældre, ledelse, lærere/pædagoger og elever. 

 • Internationale koordinatorer deltager i det kommunale netværk 
 • Det pædagogiske personale deltager i internationale kurser,fx Erasmus+

Der samarbejdes og netværkes internationalt om udvikling af undervisning og udvikling af internationale læringsmiljøer for både elever og pædagogisk personale. Der er forskellige samarbejdsformer, fx udveksling, digital kommunikation, virtuelle konferencer.

Økonomi

Med en politik for den internationale dimension følger også en forpligtelse til at arbejde for og sandsynliggøre, at der er økonomi i skolens budget til at realisere i henhold til handleplan. Herudover kan der søges resurser ved deltagelse i Erasmus+-projekter (KA1 og KA2) og andre muligheder for fundraising.
Ved udveksling med elever betragtes dette som skolerejse.

Evaluering af politik

Politikken for den internationale dimension er en dynamisk politik, hvor der evalueres i ulige år. Evaluering foregår i et samarbejde mellem internationalt udvalg, skolebestyrelse og Pædagogisk Råd.